Great books for reception school children in Welsh and English / Llyfrau gwych i blant derbyn yn Gymraeg a Saesneg

Walter's Wonderful Web Waldo a'I we wych

Mae rhaglen Pori Drwy Stori Derbyn yn ysbrydoli cariad at lyfrau, storïau a rhigymau yng Nghymru. Rydyn ni wedi dewis rhai o’n hoff lyfrau a all helpu i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando a rhifedd.

Our Pori Drwy Stori Reception programme inspires a love of books, stories and rhymes in Wales. We’ve picked out some of our favourite books that can help develop speaking, listening and numeracy skills.

 • Gwiwerod Gwirion Bost / The Squirrels Who Squabbled (bilingual)

  Author: Jim Field Illustrator: Rachel Bright Adapted by Manon Steffan Ros
  Publisher: Atebol
  Interest age: 4-6
  Reading age: 5+

  Pan mae Maldwyn yn sylweddoli nad yw wedi cadw unrhyw fwyd at y gaeaf, daw o hyd i fochyn coed ar y funud olaf. Ond arhoswch, dydi e ddim ar ei ben ei hun!

  When Maldwyn realizes he’s not saved any food for winter, he finds a pinecone at just the last minute. But wait, he’s not alone!

 • Waldo a'I we wych / Walter's Wonderful Web (bilingual)

  Author: Tim Hopgood Adapted by Eleri Huws
  Publisher: Rily
  Interest age: 4-5

  Nid oedd Waldo’n cael unrhyw hwyl ar greu gwe – roedden nhw’n chwythu i ffwrdd bob tro! Ond dyma Waldo’n cael syniad, sef creu gwahanol siapau yn ei we er mwyn dod o hyd i un sydd ddim yn chwythu i ffwrdd.

  Walter has not had any luck spinning webs - they keep blowing away! Walter comes up with an idea, making wonderful shapes trying to find one that does not…

 • Cwning-od Glaw A Hindda / Funny Bunnies Rain or Shine (bilingual)

  Author: David Melling Adapted by Mared Edwards
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-4
  Reading age: 3-4

  Cewch ddysgu am y tywydd gyda’r cwning-od, gweld eu gwisgoedd gwahanol a dilyn eu gweithgareddau.

  Explore weather with the funny bunnies and see all the different outfits and activities they get up to.

 • Mali A’r Morfil / Molly and the Whale (bilingual)

  Author: Malachy Doyle / Andrew Whitson
  Publisher: Graffeg
  Interest age: 2-5

  Yn dilyn noson stormus, mae Molly a Dylan yn dod o hyd i forfil wedi’i olchi i’r lan. Sgwn i sut maen nhw’n helpu’r morfil i ddod o hyd i’w ffordd yn ôl i’r môr?

  Following a stormy night Molly and Dylan find a whale washed ashore. See how they help the Whale find its way back to the sea. 

 • The Storm Whale / Morfil y Storm (bilingual)

  Author: Benji Davies Adapted by Elin Meek
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 3-5

  Yn dilyn noson stormus, mae Noi yn dod o hyd i forfil ar y traeth. Dyma stori wedi’i darlunio’n hyfryd sy’n adrodd hanes diwrnod Noi. 

  Following a stormy night Noi finds a whale on the beach. Wonderfully illustrated book following the story of Noi the whale and his father.

 • Pan Wenodd y Lleuad / When the Moon Smiled (bilingual)

  Author: Petr Horáček Adapted by Mari George
  Publisher: Rily
  Interest age: 3-5

  Daeth y nos ac mae’r lleuad yn tywynnu, ond mae’r holl anifeiliaid dal ar ddihun. Dilynwch y lleuad wrth iddi gynnau’r sêr i suo’r anifeiliaid i gysgu. Pan mae’r awyr yn llawn sêr sy’n disgleirio dros y fferm, mae’r lleuad yn gwenu. Mae’r llyfr hwn gan Petr Horáček wedi’i ddarlunio’n llachar ac mae’n stori hyfryd i’w rhannu gyda’ch plentyn.


  Night has arrive…

 • Pengwin are ei Wyliau / Penguin on Vacation (bilingual)

  Author: Salina Yoon Adapted by Elin Meek
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 3-5

  Ar ôl cael llond bol ar yr holl eira, mae Pengwin yn penderfynu mynd ar wyliau. Ble aiff Pengwin? Pwy wnaiff Pengwin gwrdd?

  After getting bored of all the snow Penguin decides to go on vacation, Where will Penguin go? Who will Penguin meet?

 • Pip the little Penguin / Pip y Pengwin Bach (bilingual)

  Author: Roger Priddy Adapted by Aneirin Karadog
  Publisher: Rily
  Interest age: 3-5

  Cewch ddysgu am liwiau ac anifeiliaid gyda Pip y pengwin, wrth i Pip ddysgu nad oes dim o’i le ar fod yn ddu a gwyn.

  Explore colour and animals with Pip the penguin, as pip learns that black and white is all right.

 • Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen / Sometimes I Like to Curl Up in a Ball (bilingual)

  Author: Vicki Churchill Adapted by Sioned Lleinau Illustrator: Charles Fuge
  Publisher: Gomer
  Interest age: 3-5
  Reading age: 4+

  Mae Wombat bach yn dangos yr holl bethau mae’n mwynhau gwneud, o gyrlio’n belen i weiddi dros y lle!

  Little Wombat shows us all his favourite things to do, from curling up into a ball to shouting outloud!

 • Yr Arth a fu’n bloeddio Bw! / The Bear who went Boo! (bilingual)

  Author: David Walliams Adapted by Eurig Salisbury
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-5

  Mae Arth Fach yn hoffi rhoi braw i anifeiliaid eraill yr Arctig, ond mae’n creu trafferthion i’w hun.

  Little Bear likes to give the other animals in the Artic a fright, getting him into trouble.

 • Wow Said the Owl / IA- HŴ! Meddai Gwdihŵ (bilingual)

  Author: Tim Hopgood
  Publisher: Rily
  Interest age: 3-5

  Cewch ddysgu am liwiau gyda Gwdihŵ Fach, a hithau’n aros yn effro drwy’r dydd ac yn dysgu mor wych yw gwahanol gyfnodau’r diwrnod.

  Explore colour with Little Owl as she stays up throughout the day learning how amazing the different times of day are.

 • Eliffant yn fy Nghegin! / Elephant in my Kitchen!

  Author: Smriti Halls Adapted by Aneirin Karadog Illustrator: Ella Okstad
  Publisher: Rily
  Interest age: 3-7
  Reading age: 5+

  Pan mae plentyn bach yn dod ar draws eliffant yn y gegin yn llowcio’u hoff fyrbrydau i gyd, mae’n rhaid cael gwybod beth sy’n digwydd!

  Wrth i fwy a mwy o anifeiliaid gwyllt gyrraedd a dechrau cymryd y tŷ drosodd, maen nhw’n esbonio bod y newid yn yr hinsawdd yn dinistrio’u cartrefi eu hunain felly mae’r plentyn yn awgrymu cynllun gwych i helpu.

  Mae hon yn st…

 • Cwmwl Bychan / Little Cloud

  Author: Author Anne Booth Illustrator: Sarah Massini Adapted by Eurig Salisbury
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-7
  Reading age: 6+

  Mae pawb wrth eu bodd yn edrych ar y cwmwl bach gwyn gan ei fod yn gwneud pob math o siapiau diddorol, ond un diwrnod mae’r cwmwl bach yn mynd yn fwy ac yn dywyllach ac yn drymach. Wrth i’r diferion o law ddisgyn, mae pawb yn rhedeg i ffwrdd ac nid oes unrhyw un yn hapus i weld y cwmwl bach bellach… neu ydyn nhw?

  Mae gan y stori galonogol, ddyrchafol hon neg…

 • Barbara Throws a Wobbler / Sara a’r Stranc

  Author: Author Nadia Shireen Adapted by Endaf Griffiths
  Publisher: Atebol
  Interest age: 3-5

  Mae Sara yn cael diwrnod gwael. I ddechrau, roedd problem gyda'i hosan, yna roedd un bysen fach ryfedd ar ei phlât... Ac yn sydyn, daeth y Stranc i darfu arni! Beth all Sara ei wneud ar ddiwrnod fel hwn?

  Fel arfer, mae hiwmor Shireen ac empathi gyda rhai bach yn disgleirio drwyddo, gan greu llyfr sy'n deall yn union pa mor rhwystredig y gall bywyd fod pan ry…