Work with BookTrust

BookTrust is the UK's largest children's reading charity. Each year we reach 3.4 million children across the UK with books, resources and support to help develop a love of reading - because we know that reading can transform lives.

Our programmes and campaigns are delivered via health, library, schools, early years and outreach partners


Senior Research Officer

Permanent contract
Salary: BookTrust Grade H (£36,496 - £39,567)

We are looking for a Senior Research Officer to develop, deliver and communicate research related to reading for pleasure.  This is an exciting opportunity for an experienced researcher to take the lead on projects that support BookTrust to transform lives through reading.

To succeed in this role you will have experience of designing and managing research projects; working across teams to support application of research; and building relationships with external research partners.  You will also be confident working with senior stakeholders to communicate and apply research findings.

To apply email your CV, covering letter and completed equality monitoring form to recruitment@booktrust.org.uk
 
Closing date: Tuesday 6 November, 09:00

Interview date: TBC

Download the full job description


Research Assistant

Permanent Contract
Salary: BookTrust Grade E (£27,505 - £29,821)

We are looking for a Research Assistant to support the development, delivery and communication of high-quality research and evaluation - including in house and commissioned projects. You will need a good knowledge of research methodologies, strong analytical skills and practical experience of social science research projects.

You will be working as part of a small team at BookTrust,and reporting to the Monitoring and Evaluation Manager.

To apply email your CV, covering letter and completed equality monitoring form to recruitment@booktrust.org.uk

Closing date: Tuesday 30 October 2018, 09:00

Interview date: TBC

Download the full job description


Finance Assistant (Sales)

Salary: BookTrust Grade D (£25,888 – £28,066)

Job Purpose

To ensure the correct, accurate and timely processing of financial data on to the accounting system, particularly accounts receivable, so that the management and financial accounts produced reflect an accurate state of the charity’s finances at all times.

To apply please send your CV, a covering letter and completed equality monitoring form to recruitment@booktrust.org.uk

The deadline for applications is Friday, 19 October 4pm with interviews taking place in the week commencing 15 October 2018.

Download the Job Description and Person Specification


Early Years Engagement Manager - Wales

This role is full time and permanent role (we can consider 0.8 FTE).

The Early Years Engagement Manager is responsible for the successful delivery of a range of BookTrust Cymru's Early Years activities, which aim to get every child reading for pleasure from an early age.

In particular, the role includes working closely with Libraries and Health Visitors to ensure that the Bookstart/ Dechrau Da programme continues to be delivered to a high standard in Wales.

The Early Years Engagement Manager will also contribute to the development and delivery of other Early Years activities in Wales and work closely with colleagues in Wales and BookTrust's London office.

What we're looking for:

We're looking for someone with strong project management skills and great partnership working skills, with experience of working with external partners to deliver programmes.

We're looking for someone with excellent communication skills, experience of working in the early years sector and a genuine interest in getting children and families reading and loving books from a very early age.

Full details can be found in the Job Description and Person Specification.

To apply for this role, please submit a CV and covering letter to recruitment@booktrust.org.uk, clearly stating how you meet the criteria in the Person Specification.

Deadline for application: 5pm Sunday 4th November

First Interview: Friday 16th November

Second Interview: Thursday 22nd November

Rheolwr Ymgysylltu Blynyddoedd Cynnar – Cymru

Mae'r swydd hon yn llawn amser ac yn barhaol (gallwn ystyried 0.8 FTE).

Y Rheolwr Ymgysylltu Blynyddoedd Cynnar sy'n gyfrifol am gyflawni'n llwyddiannus ystod o weithgareddau Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru, â'r bwriad o gael pob plentyn yn darllen er pleser o oedran ifanc iawn.

Yn arbennig, mae'r rôl yn cynnwys cydweithio'n agos gyda Llyfrgelloedd ac Ymwelwyr Iechyd i sicrhau fod rhaglen Bookstart / Dechrau Da yn parhau i gael ei ddarparu i safon uchel yng Nghymru. 

Bydd y Rheolwr Ymgysylltu Blynyddoedd Cynnar hefyd yn cyfrannu at ddatblygu a darparu gweithgareddau. Blynyddoedd Cynnar eraill yng Nghymru, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr yng Nghymru ac yn swyddfa BookTrust yn Llundain.

Am beth ydym ni'n chwilio:

Rydym ni'n chwilio am rywun sy'n meddu ar sgiliau rheoli prosiect cryf a sgiliau gweithio mewn partneriaeth ardderchog, gyda phrofiad o weithio gyda phartneriaid allanol i gyflawni rhaglenni.

Rydym ni'n chwilio am rywun sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol, profiad o weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a diddordeb gwirioneddol mewn cael plant a theuluoedd i ddarllen a charu llyfrau o oedran cynnar iawn.

Gellir gweld manylion llawn yn y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person.

I wneud cais am y swydd hon, a fyddech cystal ag anfon CV a llythyr cynorthwyol at recruitment@booktrust.org.uk, gan nodi'n glir sut yr ydych chi'n ateb y meini prawf a nodir ym Manyleb y Person.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 5pm ddydd Sul 4 Tachwedd

Cyfweliad cyntaf: Dydd Gwener 16 Tachwedd

Ail gyfweliad: Dydd Iau 22 Tachwedd


BookTrust Cymru Coordinator

This role is full time and fixed term until 31st December 2019.

We're looking for a Coordinator to support our work in Wales.

This particular role will include providing support for the Letterbox Club programme in Wales. The Letterbox Club supports children who are looked after to enjoy books and reading and has been running in Wales for almost ten years.

We are also looking for someone who can contribute to other key areas of our work. In particular, we're looking for someone who can support our communications work to help us get our messages to families and partners. This could include coordinating our social media, developing website content and writing newsletters.

We're looking for someone with experience of working on projects or programmes with external partners, who is an excellent communicator and who is enthusiastic, committed and willing to learn and develop

Full details can be found in the Job Description and Person Specification.

To apply for this role, please submit a CV and covering letter to recruitment@booktrust.org.uk, clearly stating how you meet the criteria in the Person Specification.

Deadline for applications: 5pm on Sunday 4th November

First Interview: Thursday 15h November

Second Interview: Wednesday 21st November

Cydlynydd BookTrust Cymru

Dyma swydd lawn amser am gyfnod penodedig hyd at 31 Rhagfyr 2019.

Rydym ni'n chwilio am Gydlynydd i gefnogi ein gwaith yng Nghymru.

Bydd y swydd arbennig hon yn cynnwys rhoi cefnogaeth i raglen y Clwb Blwch Llythyrau yng Nghymru. Mae'r Clwb Blwch Llythyrau'n cefnogi plant sy'n derbyn gofal i fwynhau llyfrau a darllen, a bu'n digwydd yng Nghymru ers bron i ddeng mlynedd. 

Rydym ni hefyd yn chwilio am rywun fydd yn gallu cyfrannu i feysydd allweddol eraill o'n gwaith. Yn arbennig, rydym ni'n chwilio am rywun a all gefnogi ein gwaith cyfathrebu er mwyn ein helpu i drosglwyddo ein negeseuon i deuluoedd a phartneriaid. Gallai hyn gynnwys cydlynu ein cyfryngau cymdeithasol, datblygu cynnwys ar gyfer gwefan ac ysgrifennu cylchlythyrau.

Rydym ni'n chwilio am rywun sy'n meddu ar brofiad o weithio ar brosiectau neu raglennu gyda phartneriaid allanol, sy'n gyfathrebwr rhagorol ac sy'n frwdfrydig, yn ymroddedig ac yn barod i ddysgu a datblygu.

Gellir gweld manylion llawn yn y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person.

I wneud cais am y swydd hon, a fyddech cystal ag anfon CV a llythyr cynorthwyol at recruitment@booktrust.org.uk, gan nodi'n glir sut yr ydych chi'n ateb y meini prawf a nodir ym Manyleb y Person.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 5pm ddydd Sul 4 Tachwedd

Cyfweliad cyntaf: Dydd Iau 15 Tachwedd

Ail gyfweliad: Dydd Mercher 21 Tachwedd


BookTrust is an equal opportunities employer

We aim to ensure that no job applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, marital status, race, colour, ethnic origin, sexual orientation, age or disability and that all appointments are made solely on the basis of merit.

In order that our equality policy is effective we carry out regular monitoring of job applicants, and we would therefore ask you to complete the equality monitoring form.This information will be kept centrally within our secure HR department, completely separate from your recruitment application form and will be used for the sole purpose of compiling statistical information. The information will be separated from the application form and will not be given to the selection panel. The completed monitoring form will be destroyed once the information given in it has been collated.

Charity no. 313343.
No contact from agencies, please.

You might also like

Bookfinder

Find your next book

Use the Bookfinder to find the perfect book for you, your family and friends.

Impact and Research

Find out more

BookTrust supports children and families to experience the joy of reading and its associated benefits. Find out more about the impact of our programmes and activities.

Twitter

Follow us on Twitter