Croeso i BookTrust Cymru

Mae BookTrust Cymru’n gweithio er mwyn ysbrydoli cariad at ddarllen ymysg plant am ein bod ni’n gwybod y gall darllen drawsnewid bywydau.

Bob blwyddyn byddwn ni’n rhannu dros 175,000 o lyfrau a ddewiswyd yn ofalus ymhlith plant Cymru, a dros 230,000 o adnoddau llythrennedd a rhifedd, Ariennir y gwaith hwn gan Lywodraeth Cymru.

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Ymateb BookTrust i bandemig COVID-19

Rhaglenni BookTrust yng Nghymru

Dechrau Da yng Nghymru

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau, straeon a rhigymau! Drwy gyfrwng Dechrau Da, mae BookTrust Cymru’n gwneud yn siŵr fod gan bob plentyn yng Nghymru ei lyfrau’i hun yn y cartref, ac mae’n cefnogi teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Clwb Bocs Llythyrau yng Nghymru

Mae’r Clwb Bocs Llythyrau’n annog darllen er pleser a dysgu gartref. Mae’n helpu gwella gobeithion addysgol plant sy’n derbyn gofal. Yng Nghymru, mae parseli’n cynnwys llyfrau a deunyddiau ychwanegol yn Gymraeg.

Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog ar gyfer plant oedran Derbyn ag ystod o alluoedd yw Pori Drwy Stori. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar gynllun poblogaidd dechrau Da, a anelir at blant ifancach.

Hwyl gartref i deuluoedd Cymru

Chwilio am ffyrdd i ddifyrru eich plant tra’u bod nhw gartref? Amserlen o ddigwyddiadau a gweithgareddau wythnosol.

Dysgu rhagor

Llyfrau gwych yn Gymraeg a Saesneg

Rydyn ni wedi llunio rhestrau o rai o'n hoff lyfrau plant yn Gymraeg a Saesneg.

Great Books for Babies in Welsh and English / Llyfrau Gwych ar gyfer Babanod yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ydych chi’n chwilio am lyfrau Cymraeg neu Saesneg i’w darllen i’ch baban?

Are you looking for books to read to your baby in Welsh or English?

Great books for reception school children in Welsh and English / Llyfrau gwych i blant derbyn yn Gymraeg a Saesneg

Mae rhaglen Pori Drwy Stori Derbyn yn ysbrydoli cariad at lyfrau, storïau a rhigymau yng Nghymru. Rydyn ni wedi dewis rhai o’n hoff lyfrau a all helpu i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando a rhifedd.

Our Pori Drwy Stori Reception programme inspires a love of books, stories and rhymes in Wales. We’ve picked out some of our favourite books that can help develop …

Stories to read out loud in Welsh and English / Storïau i'w darllen ar goedd yn Gymraeg a Saesneg

To celebrate National Storytelling Week in Wales, we’ve put together our favourite books that are best read aloud.

I ddathlu Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori yng Nghymru, rydyn ni wedi llunio rhestr o’n hoff lyfrau sydd wych i'w darllen ar goedd (yn uchel).

Hefyd i Gymru

Yr adnoddau diweddaraf i Gymru

  • Mali A'r Cloi Mawr

    Mali a’r Cloi Mawr gan Malachy Doyle, darluniau gan Andrew Whitson © Malachy Doyle & Andrew Whitson. Cyhoeddwyd gan G...

  • Welsh - BookTrust HomeTime press release

    Heddiw, dydd Iau 9 Ebrill, mae BookTrust Cymru yn lansio hwb digidol newydd i helpu i ddifyrru plant a theuluoedd syd...

Twitter

Dilyn ni

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant
ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Cofrestru...