Gweminarau Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru

Mae cynadleddau blynyddol BookTrust Cymru wedi dod yn un o gonglfeini calendr y blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Doedden ni ddim eisiau colli’r cyfle i ddod ynghyd eleni, felly byddwn ni’n rhedeg cyfres o bedwar gweminar RHAD AC AM DDIM ar gyfer ymarferwyr.

Wales Practitioner Webinars and Jane Evans

Jane Evans - siaradwr gwadd

Bydd y cynadleddau’n canolbwyntio ar roi cyfle i ymarferwyr glywed siaradwyr ardderchog, mynychu gweithdai i ysbrydoli a rhannu syniadau ymarferol ar gyfer defnyddio llyfrau, straeon a rhigymau gyda phlant a theuluoedd.

Eleni byddwn ni’n trafod sut i ddefnyddio llyfrau, straeon a rhigymau i gefnogi llesiant plant a theuluoedd, gan ganolbwyntio ar yr heriau sy’n wynebu pawb ohonom ar hyn o bryd. Bydd pob gweminar yn canolbwyntio ar thema allweddol, a ddewiswyd i’ch cefnogi chi wrth eich gwaith NAWR.

Cofrestrwch yma

Ble?

Bydd y gynhadledd yn digwydd ar draws 4 wythnos, gan ddechrau ar 12 Ionawr 2021. Bob wythnos, fe’ch gwahoddir i fynychu gweminar sy’n para awr (Noder: bydd y sesiwn gyntaf yn para awr a 15 munud). Fe’ch anogir i ddod i bob un o’r pedair sesiwn, ond os na fyddwch chi’n gallu dod i ben ar un o’r dyddiadau, bydd hynny’n iawn. Bydd pob sesiwn yn cael eu cyflwyno ddwywaith yn yr un wythnos, felly gallwch ddewis pryd i fynychu.

Sesiwn 1: Cefnogi llesiant yn ein gwaith gyda phlant a theuluoedd - Siaradwr Gwadd, Jane Evans 

Dydd Mawrth 12 Ionawr 10.00-11.15

Dydd Iau 14 Ionawr 13.30-14.45

Jane Evans fydd ein siaradwr gwadd. Mae Jane yn hyfforddwr rhianta rhyngwladol ac yn arbenigo ar drawma mewn plentyndod. Bydd hi’n trafod ffyrdd y gallwn ni gefnogi plant a theuluoedd drwy ofalu am ein llesiant ein hun, gan gynnwys:

 • Sut i flaenoriaethu llesiant yn ein gwaith beunyddiol gyda phlant a theuluoedd
 • Sut i fod yn bresennol yn ein hymarfer

Sesiwn 2: Cynnal sesiynau stori dwyieithog ar lein

Dydd Mawrth 19 Ionawr 10.00-11.00

Dydd Mercher 20 Ionawr 13.30-14.30

Bydd Cymraeg i Blant yn arddangos dwy sesiwn stori ddwyieithog gan ddefnyddio llyfrau o Flwch Gwych eleni. Bydd y sesiwn yn:

 • Darparu cyngor technegol i gefnogi cyflwyno sesiynau effeithiol ar lein
 • Arddangos dulliau gwahanol o gynnal sesiynau ar lein
 • Helpu i godi hyder wrth gyflwyno sesiynau dwyieithog

Sesiwn 3: Gweithio gyda babis a rhieni newydd

Dydd Mercher 26 Ionawr 13.30-14.30

Dydd Iau 28 Ionawr 10:00-11:00

Bydd BookTrust Cymru a Thîm Dechrau Da Sir Ddinbych yn trafod dulliau o weithio gyda babis a’r heriau rydyn ni’n eu hwynebu ar hyn o bryd wrth geisio ymgysylltu â rhieni newydd. Mae’r sesiwn hon yn archwilio:

 • Pam fod gweithio gyda babis a’u teuluoedd yn bwysig
 • Sut allwn ni ymgysylltu rhieni â babis, yn enwedig rieni newydd?
 • Pa heriau a gyflwynwyd gan Covid? A sut allwn ni ymateb iddynt?

Sesiwn 4: Syniadau Blwch Gwych Dechrau Da

Dydd Llun 1 Chwefror 10.30-11.30

Dydd Mercher 3 Chwefror 13.30-14.30

Cyfle i weld dulliau gwahanol o ddefnyddio llyfrau Blwch Gwych Dechrau Da i gefnogi llesiant a darllen ar y cyd. Bydd y sesiwn yn:

 • Darparu syniadau ac ysbrydoliaeth ar gyfer defnyddio pob un o lyfrau’r Blwch Gwych gyda theuluoedd
 • Archwilio sut i ddefnyddio’r llyfrau i gefnogi agweddau gwahanol ar lesiant

Pryd?

Bydd sesiynau’n digwydd dros Microsoft Teams.

Cofrestrwch yma

Pwy?

Mae’r gweminarau’n agored i unrhyw ymarferwyr sy’n gweithio ym maes y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Bydd y cynnwys yn canolbwyntio ar blant rhwng 0 a 4 oed.
Bydd cynadleddwyr yn:

 • Derbyn ysbrydoliaeth a syniadau o sesiynau gweminar
 • Derbyn pecynnau Blwch Gwych Dechrau Da drwy’r post, ac ymhob bocs bydd deg copi o’r pedwar teitl Dechrau Da cyfredol. Teitlau babis: Baby Play gan Skye Silver a Gwenynen Brysur 123 / 123 Bumblebee gan Natalie Marshall. Teitlau blynyddoedd cynnar: Octopants gan Suzy Senior a Ti… / You… gan Emma Dodd

Noder: Byddwn ni’n ceisio rhoi Blwch Gwych i bawb, ond rhoddir blaenoriaeth i bobl sy’n gallu mynychu 3 allan o’r 4 sesiwn, os oes gormod o danysgrifwyr.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gynhadledd, anfonwch e-bost i booktrustcymru@booktrust.org.uk neu ffoniwch 02922 676775.

Superbox 2020 books

Beth ddwedodd cynadleddwyr 2019

Wedi mwynhau'r gynhadledd yn fawr iawn ac wedi dysgu llawer a chael syniad da. Diolch.

Cynadleddwr

Wedi mwynhau y dydd yn arw. Staff Booktrust yn gyfeillgar a barod iawn i helpu. Profiad arbennig.

Cynadleddwr

Cynhadledd ddiddorol dros ben. Syniadau ymarferol da a chyfle i drafod a datblygu syniadau am ddarllen i bwrpas a phleser. Diolch yn fawr.

Cynadleddwr