Ynglŷn â: Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog ydy rhaglen Dosbarth Derbyn Pori Drwy Stori, ar gyfer plant oedran dosbarth Derbyn amrywiol eu galluoedd. Mae Pori Drwy Stori yn adeiladu ar raglen boblogaidd Dechrau Da, sydd ar gyfer plant iau.

BookTrust Cymru sydd wedi cynllunio a chyflenwi’r rhaglen ac mae Llywodraeth Cymru’n ei hariannu. Mae rhaglen Pori Drwy Stori’n cael ei chyflenwi i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru a does dim angen cofrestru. Mae hyfforddiant ar-lein ar gael; gallwch chi ddewis dyddiad a chofrestru yma.

Mae’r rhaglen yn darparu setiau o adnoddau a fydd yn cael eu hanfon i ysgolion, er mwyn i athro/athrawes y dosbarth Derbyn eu defnyddio yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth ac i’r plant fynd â nhw adref i’w rhieni eu defnyddio gyda’u plentyn gartref.

All Pori Drwy Stori resources

Tymor yr Hydref

 • Her Rigymu – set o rigymau difyr ac amrywiol Cymraeg a Saesneg i’w dysgu a’u mwynhau. Bydd ysgolion yn derbyn llyfrynnau a thystysgrifau i’r plant, a phosteri ar gyfer yr ystafell ddosbarth.
 • Calendr Dyna Dywydd – dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Tymor y Gwanwyn

 • Bagiau Llyfrau Bwmerang – set o fagiau llyfrau y bydd plant yn cymryd eu tro i fynd â nhw adref, gan gynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn ei gadw.
 • Cardiau Ble Mae’r Ddafad – bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref. Mae llawer o gemau hwyliog i’w chwarae gyda’r cardiau, yn y dosbarth ac yn y cartref.

Tymor yr haf

 • Bydd yr adnodd creu llyfr yn helpu eich dosbarth i archwilio’r broses o wneud eu llyfr eu hunain, gan ddarparu offeryn i’w hysgogi a fydd yn rhoi cyfle iddynt ysgrifennu’n annibynnol ac ar y cyd mewn ymateb i amrywiaeth o sbardunau, ar bynciau sydd o ddiddordeb a phwysigrwydd iddyn nhw. Byddem ni’n awgrymu defnyddio’r rhain gyda’ch dosbarth yn ystod tymor yr haf.
 • Cylchgrawn Her yr Ungorn – Mae yna gysylltiad rhwng y gweithgareddau difyr yn y cylchgrawn a’r Cyfnod Sylfaen ac mae wedi’i greu i’w ddefnyddio gyda’ch plentyn wrth iddo/ iddi symud o’r dosbarth Derbyn i Flwyddyn 1. Bydd eich cylchgronau Her yr Ungorn a’r canllaw i athrawon yn cyrraedd gyda’ch danfoniad ym mis Mehefin/ Gorffennaf, i’r athro/ athrawes/ athrawon Blwyddyn 1 eu rhannu â’r plant ym mis Medi.

Nod:

Y nod yw codi safonau llythrennedd a rhifedd a hybu ymgysylltiad rhieni, gan gefnogi’r meysydd dysgu canlynol yn y Cyfnod Sylfaen: iaith, llenyddiaeth a sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygiad mathemategol), datblygiad personol a chymdeithasol a llesiant, ac amrywiaeth ddiwylliannol.

Pori Drwy Stori: Darllen, ysgrifennu, llafaredd

Pori Drwy Stori: Rhigwm a stori

Manteision ehangach Pori Drwy Stori

Cwestiynau Cyson

 • A oes unrhyw gost i ysgolion?

  Nac oes – ariannwyd Pori Drwy Stori gan Lywodraeth Cymru. Mae pob ysgol a gynhelir yng Nghymru’n gymwys a byddant yn derbyn y rhaglen yn awtomatig. Does dim angen cofrestru.

 • Pryd fydd yr adnoddau’n cael eu cyflenwi i’r ysgolion?

  Cyflenwir adnoddau ddwywaith y flwyddyn. Ym mis Ionawr, bydd ysgolion yn derbyn adnoddau tymor y Gwanwyn a’r Haf. Ym mis Mehefin, bydd ysgolion yn derbyn adnoddau ar gyfer gwyliau’r haf a thymor yr Hydref.

 • Pa blant sy’n gymwys i dderbyn adnoddau Pori Drwy Stori?

  Bwriedir pecynnau Pori Drwy Stori ar gyfer holl blant oedran Derbyn, i’w defnyddio yn y dosbarth yn ogystal â mynd â nhw adref i’w rhannu gyda theulu a ffrindiau.

  Mae gennym ddigon o adnoddau ar gyfer plant oedran Derbyn (4 i 5 mlwydd oed) ond ni allwn ddarparu pecynnau ar gyfer unrhyw grwpiau oedran na phwrpasau eraill. Mae hyn yn golygu na allwn ddarparu pecynnau ar gyfer plant Meithrin na Blwyddyn 1, hyd yn oed os yw’r dosbarthiadau hyn wedi’u cymysgu â’r Derbyn, neu mae perygl y byddwn ni’n brin o becynnau.

 • Beth am y plant nad ydyn nhw’n dechrau’r ysgol tan yn hwyrach yn y flwyddyn?

  Dylai ysgolion dderbyn digon o adnoddau ar gyfer yr holl blant y disgwylir iddynt ddechrau’r Derbyn yn ystod y flwyddyn ysgol hon. Gofynnwn i athrawon gadw unrhyw adnoddau ychwanegol y bydd eu hangen arnynt ar gyfer unrhyw blant a fydd yn dechrau’n ddiweddarach yn y flwyddyn ysgol, a’u rhoi i blant newydd yn y Derbyn yn unig.

 • Â phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i gwestiwn?

  Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth bellach arnoch ynghylch y rhaglen, anfonwch eich ymholiad at poridrwystori@booktrust.org.uk os gwelwch yn dda, ac fe wnawn ni ymateb ar y cyfle cyntaf.