Ynglŷn â: Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog ar gyfer plant oedran Derbyn ag ystod o alluoedd yw Pori Drwy Stori. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar gynllun poblogaidd Dechrau Da, a anelir at blant ifancach.

Mae’r rhaglen wedi cael ei chynllunio a’i chyflawni gan BookTrust Cymru ac mae’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae Pori Drwy Stori ar gael i bob ysgol a gynhelir, heb ddim angen cofrestru.

Mae hyfforddiant ar gael drwy gyfrwng eich consortia, a bydd y wefan hon hefyd yn gallu darparu gwybodaeth, adnoddau a chefnogaeth ychwanegol.

Mae’r rhaglen yn darparu setiau o adnoddau a gyflenwir i ysgolion, i’w defnyddio gan athro’r dosbarth Derbyn yn awyrgylch y dosbarth, ac i fynd adref gyda’r plant er mwyn i rieni eu defnyddio gyda’u plentyn yn y cartref.

All Pori Drwy Stori resources

Tymor yr Hydref

 • Her Rigymu – set o rigymau difyr ac amrywiol Cymraeg a Saesneg i’w dysgu a’u mwynhau. Bydd ysgolion yn derbyn llyfrynnau a thystysgrifau i’r plant, a phosteri ar gyfer yr ystafell ddosbarth.
 • Calendr Dyna Dywydd – dyma weithgaredd i’r teulu ar gyfer hanner tymor yr hydref. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu plant i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Tymor y Gwanwyn

 • Bagiau Llyfrau Bwmerang – set o fagiau llyfrau y bydd plant yn cymryd eu tro i fynd â nhw adref, gan gynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn ei gadw.
 • Cardiau Ble Mae’r Ddafad – bydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble Mae’r Ddafad i fynd adref. Mae llawer o gemau hwyliog i’w chwarae gyda’r cardiau, yn y dosbarth ac yn y cartref.

Tymor yr haf

 • Bydd yr adnodd creu llyfr yn helpu eich dosbarth i archwilio’r broses o wneud eu llyfr eu hunain, gan ddarparu offeryn i’w hysgogi a fydd yn rhoi cyfle iddynt ysgrifennu’n annibynnol ac ar y cyd mewn ymateb i amrywiaeth o sbardunau, ar bynciau sydd o ddiddordeb a phwysigrwydd iddyn nhw. Byddem ni’n awgrymu defnyddio’r rhain gyda’ch dosbarth yn ystod tymor yr haf.
 • Cynlluniwyd cylchgrawn Her yr Uncorn i gael ei anfon adref gyda’r plant dros yr haf ar ddiwedd eu blwyddyn yn y Derbyn. Cysylltir gweithgareddau gyda deilliannau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac maen nhw’n annog plant i ymarfer sgiliau dros y gwyliau drwy chwarae gemau gyda rhiant neu ofalwr.

Nod:

Y nod yw codi safonau llythrennedd a rhifedd a hybu ymgysylltiad rhieni, gan gefnogi’r meysydd dysgu canlynol yn y Cyfnod Sylfaen: iaith, llenyddiaeth a sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygiad mathemategol), datblygiad personol a chymdeithasol a llesiant, ac amrywiaeth ddiwylliannol.

Pori Drwy Stori: Darllen, ysgrifennu, llafaredd

Pori Drwy Stori: Rhigwm a stori

Manteision ehangach Pori Drwy Stori

Cwestiynau Cyson

 • A oes unrhyw gost i ysgolion?

  Nac oes – ariannwyd Pori Drwy Stori gan Lywodraeth Cymru. Mae pob ysgol a gynhelir yng Nghymru’n gymwys a byddant yn derbyn y rhaglen yn awtomatig. Does dim angen cofrestru.

 • Pryd fydd yr adnoddau’n cael eu cyflenwi i’r ysgolion?

  Cyflenwir adnoddau ddwywaith y flwyddyn. Ym mis Ionawr, bydd ysgolion yn derbyn adnoddau tymor y Gwanwyn a’r Haf. Ym mis Mehefin, bydd ysgolion yn derbyn adnoddau ar gyfer gwyliau’r haf a thymor yr Hydref.

 • Pa blant sy’n gymwys i dderbyn adnoddau Pori Drwy Stori?

  Bwriedir pecynnau Pori Drwy Stori ar gyfer holl blant oedran Derbyn, i’w defnyddio yn y dosbarth yn ogystal â mynd â nhw adref i’w rhannu gyda theulu a ffrindiau.

  Mae gennym ddigon o adnoddau ar gyfer plant oedran Derbyn (4 i 5 mlwydd oed) ond ni allwn ddarparu pecynnau ar gyfer unrhyw grwpiau oedran na phwrpasau eraill. Mae hyn yn golygu na allwn ddarparu pecynnau ar gyfer plant Meithrin na Blwyddyn 1, hyd yn oed os yw’r dosbarthiadau hyn wedi’u cymysgu â’r Derbyn, neu mae perygl y byddwn ni’n brin o becynnau.

 • Beth am y plant nad ydyn nhw’n dechrau’r ysgol tan yn hwyrach yn y flwyddyn?

  Dylai ysgolion dderbyn digon o adnoddau ar gyfer yr holl blant y disgwylir iddynt ddechrau’r Derbyn yn ystod y flwyddyn ysgol hon. Gofynnwn i athrawon gadw unrhyw adnoddau ychwanegol y bydd eu hangen arnynt ar gyfer unrhyw blant a fydd yn dechrau’n ddiweddarach yn y flwyddyn ysgol, a’u rhoi i blant newydd yn y Derbyn yn unig.

 • Â phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i gwestiwn?

  Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth bellach arnoch ynghylch y rhaglen, anfonwch eich ymholiad at poridrwystori@booktrust.org.uk os gwelwch yn dda, ac fe wnawn ni ymateb ar y cyfle cyntaf.