Pyjamarama yn eich cymuned: syniadau ar gyfer ymarferwyr

Published on: 1 Ebrill 2019 Author: Francesca Wilks

Beth am wneud plant a theuluoedd eich ardal yn gyffrous ynglŷn â straeon a darllen amser gwely trwy gynnal parti Pyjamarama llawn hwyl ym mis Mehefin eleni.

Darganfyddwch fwy am Pyjamarama yng Nghymru

Car Car Truck Sheep Welsh cover and kids

Os ydych chi’n un o’n partneriaid sy’n gwneud rhodd o lyfrau, rydyn ni’n anfon llyfrau rhad ac am ddim atoch chi, dalenni gweithgareddau gwych a dalenni rhigymau difyr i’w rhoi i’r plant a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw yn ystod wythnos Pyjamarama, 3-9 Mehefin.

Rydyn ni wedi casglu rhai syniadau gwych ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau Pyjamarama a fydd wrth fodd y plantos a’u teuluoedd.

Dathlu gyda Pharti PJ

Beth am ymuno yn ysbryd Pyjamarama a gwahodd teuluoedd draw i gael ‘hwylnoswaith’ yn ystod y dydd? Gofynnwch i bawb wisgo’u hoff byjamas neu wisg gyfforddus a chynnal llawer o weithgareddau difyr ar thema.

Gallwch chi roi cynnig ar rai o’r rhain:

  • Defnyddio blancedi a gobenyddion i adeiladu ffau
  • Gwneud eich siocled poeth eich hun
  • Cael gwledd ‘ganol nos’
  • Canu a dawnsio i gyfeiliant eich hoff ganeuon a hwiangerddi amser gwely
  • Defnyddio fflach lamp i ddweud stori gyda phypedau cysgod

Cwtsio amser stori

Does dim byd gwell na stori dda. Gwnewch gornel ddarllen ac annog teuluoedd i gwtsio gyda’i gilydd â’u llyfr newydd neu i gymryd rhan mewn darllen y llyfr mewn grŵp.

Mae plant wrth eu boddau â stori'n cael ei hadrodd yn ddifyr ac yn rhyngweithiol, felly gofynnwch iddyn nhw ymuno â llawer o synau a symudiadau wrth ichi ddarllen y stori. Fe fyddan nhw’n mwynhau holl synau’r cerbydau a’r symudiadau ar gyfer Car, Car, Truck, Jeep/Dacw'r Car Yn Dŵad.

I ffwrdd â chi i greu

Mae gweithgareddau creadigol yn hwyl fawr ac yn wirioneddol helpu i ddod â’r stori’n fyw. Beth am greu’ch crefftau eich hunain ar thema’n ymwneud â Car, Car, Truck, Jeep/Dacw’r Car Yn Dŵad neu straeon amser gwely eraill.

Gallwch chi hefyd roi cynnig ar rai o’r rhain:

Pyjamarama Welsh-English activities and cars

Hwylnoswaith y tedis

Dyma syniad gwych o Lyfrgelloedd Caerloyw a fydd yn cynyddu nifer yr ymwelwyr â’r llyfrgell ac a fydd yn cael y plant i gymryd rhan yn Pyjamarama.

Gofynnwch i’r plant ddod ag un o’u hoff deganau i’r llyfrgell un prynhawn. Unwaith y maen nhw’n cyrraedd, clymwch label enw ar bob tegan a gofyn i’r plant ddweud ffarwel, a gadael eu tedis ar ôl i gael parti yn y llyfrgell dros nos.

Pan fydd y plant wedi gadael, gallwch chi gael hwyl yn tynnu lluniau o’r tedis yn edrych o gwmpas ac yn mynd ati i wneud pob math o fusnes llyfrgellyddol pwysig! Gallech chi hyd yn oed bostio lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol fel bod teuluoedd yn gallu dilyn eu hynt gartref.

Yn y bore, gwahoddwch y plant yn ôl i’r llyfrgell i gasglu eu teganau ac i glywed am bopeth a ddigwyddodd y noson gynt. Gallech chi hyd yn oed greu stori gan ddefnyddio’r lluniau rydych chi wedi’u tynnu. Fe fydd y plant mor gyffrous ac wrth eu boddau’n gallu ei darllen i’w teganau’r diwrnod wedyn!

Cynnwys rhieni a gofalwyr

Gwahoddwch rieni a gofalwyr i ymuno ag amser stori Pyjamarama, lle gallwch chi siarad am werth straeon amser gwely (neu unrhyw bryd!) a dangos rhai technegau adrodd stori gwerth chweil.

Ar ddiwedd y sesiwn, gallan nhw roi cynnig ar rai o’r awgrymiadau gan ddefnyddio’u copïau eu hunain o Car, Car, Truck, Jeep/Dacw’r Car Yn Dŵad.

Mae yna lawer o enghreifftiau o ddulliau gwych o fynd ati i ddarllen yma

Beth bynnag sy’n iawn i chi

Mae’n hawdd gwneud Pyjamarama yn rhan o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau rydych chi eisoes yn eu cynnal.

Beth am osod thema Amser Rhigwm sy’n ymwneud â chaneuon amser gwely am yr wythnos, gan ddefnyddio ein dalen rigymau Pyjamarama, neu gallwch chi ddefnyddio rhai o syniadau crefftau Pyjamarama ar gyfer unrhyw sesiynau celf y byddwch chi’n eu cynnal.

Mae’n bosibl trefnu un diwrnod arbennig o ddathliadau neu gyfres o sesiynau galw heibio mwy hamddenol drwy gydol yr wythnos – gan wneud yn siŵr bod y strwythur, y raddfa a’r amseroedd yn iawn ar eich cyfer chi a’ch lleoliad.

Darganfyddwch fwy am Pyjamarama yng Nghymru

Oes gennych chi unrhyw syniadau gwych i ddathlu Pyjamarama? Rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost i pyjamarama@booktrust.org.uk, neu drwy drydaru @Booktrust a defnyddio #pyjamarama.

Bloomsbury Publishing logo

Illustrations © 2018 Nick Sharratt. From Car, Car, Truck, Jeep by Katrina Charman and Nick Sharratt. Published by and reproduced by kind permission of Bloomsbury Publishing PLC.


Add a comment