Y Llwynog Tân Olaf

Publisher: Firefly

Mae'r berthynas rhwng plentyn ac anifail yn aml yn cynnig cysur a chysylltiad emosiynol sydd yn unigryw. Grym y berthynas hon mae Lee Newbery wedi ei adnabod a thynnu sylw ato yn ei lyfr Y Llwynog Tân Olaf.

Mae'r addasiad llwyddianus yma gan Sian Northey, yn ein cyflwyno i'r berthynas unigryw sydd yn datblygu rhwng Charlie Challinor a'r llwynog tân olaf – Cadno. Ar gychwyn y nofel, diolch i bwlis a newid sydd ar droed adref, mae Charlie yn fachgen petrusgar iawn ond mae'r her o orfod amddiffyn Cadno yn dod â dewrder Charlie i'r amlwg ac yn cynnig yr hyder iddo gredu ynddo fe ei hun.

Testun bydd yn tanio gwaith ar draws y cwricwlwm ond yn enwedig yn meysydd: Iechyd a Lles, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu a'r Celfyddydau Mynegiannol.


The relationship between child and animal often offers comfort and a unique emotional connection. Such is the power of the relationship that Lee Newbery has recognised and highlighted in his book Y Llwynog Tân Olaf.

This successful adaptation by Sian Northey introduces us to the unique relationship developing between Charlie Challinor and the last fire fox – Cadno. At the beginning of the novel, due to bullies and changes happening at home, Charlie is a very diffident boy but the challenge of having to defend Cadno brings Charlie's bravery to the surface and offers him the confidence to believe in himself.

A subject that will stimulate work across the curriculum but especially in the areas of: Health and Well-being, Languages, Literacy and Communication and Expressive Arts.

More books like this

Camau Corsiog

Author: Meilyr Sion Illustrator: James Cottell

Dyma lyfr fydd yn apelio at blant sydd yn darllen llyfrau pennod am y tro cyntaf - yn enwedig y rhai sydd yn hoffi byd natur!

This is a book that will appeal to children reading chapter books for the first time – especially nature lovers!

Read more about Camau Corsiog

Cyfrinach Betsan Morgan

Author: Gwenno Hywyn

Argraffiad newydd yw hwn o lyfr gafodd ei gyhoeddi yn wreiddiol yn yr wythdegau ac mae’r stori yr un mor afaelgar heddiw ag yr oedd bryd hynny.


This is a new printing of a book that was originally published in the eighties and the story is still as appealing today as it was then. 

Read more about Cyfrinach Betsan Morgan

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...