Criw’r Coed a’r Draenogod

Publisher: Lolfa

Dyma’r ail yng nghyfres Criw’r Coed. Y tro hwn mae anifeiliaid hynaf y byd yn ôl i ddatrys dirgelwch y draenogod coll. Pan mae Dyfrig Draenog yn ymweld â’r criw i ofyn am help i ddod o hyd i’w ffrindiau mae’r criw yn gwybod yn union beth i’w wneud. Mae pob un yn galw ar eu pwerau unigryw i annog plant Cymru i adeiladu ‘Priffordd Bigog’ ar draws Cymru, a fydd yn golygu y gall draenogod deithio o le i le yn ddiogel unwaith yn rhagor. Bwriad y gyfres yw gwneud i blant sylweddoli eu bod nhw’n gallu gwneud gwahaniaeth drwy helpu’r anifeiliaid yn eu milltir sgwâr nhw.

Dyma destun a fydd yn tanio diddordeb ar draws y cwricwlwm ond yn enwedig ym meysydd:

Ieithoedd, Llythrennedd  a Chyfathrebu, Iechyd a Lles, Celfyddydau Mynegiannol, Y Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.


This is the second in the Criw’r Coed series. This time, the oldest animals in the world are back to solve the mystery of the lost hedgehogs. When Dyfrig the hedgehog visits the crew to ask for help to find his friends the crew know exactly what to do. Each one calls on their unique powers to encourage the children of Wales to build a ‘spiky highway’ across Wales, meaning that hedgehogs will be able to travel from place to place safely once more. The intention of the series is to make children understand that they can make a difference by helping animals in their own square mile.

This is a subject that will stimulate interest across the curriculum but especially in the areas of:

Languages, Literacy and Communication, Health and Well-being, Expressive Arts, Humanities, Science and Technology.

More books like this

Garddwr Y Gwyll / The Night Gardener (bilingual)

Author: Terry Fan and Eric Fan Adapted by Delyth George

Un noson, dyma William yn dod o hyd i Arddwr y Gwyll, sy’n dysgu iddo sut i wneud Grimloch Lane yn hardd am byth.

One night, William finds the mysterious Night Gardener, who teaches him how to make Grimloch Lane beautiful forever.

Read more about Garddwr Y Gwyll / The Night Gardener (bilingual)

Ble Mae Sali Mali? Gwylia dy hun, Jac y Jwc

Author: Dylan Williams and Simon Bradbury

  • Llyfr codi'r fflap dwyieithog sy'n lliwgar ac yn ddifyr.
  • Gallwch chwarae cuddio gyda Jac y Jwc a dyfalu lle mae Sali Mali'n cuddio!

Read more about Ble Mae Sali Mali? Gwylia dy hun, Jac y Jwc

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...