Dan y Don

Publisher: Graffeg

Dyma lyfr ffeithiol sydd yn tywys darllenwyr ifanc i fyd o dan y môr. Yn wahanol i lyfrau ffeithiol mwy traddodiadol mae hwn yn llyfr sydd yn cyfuno mydr ac odl gyda ffeithiau er mwyn agor llygaid darllenwyr i’r byd o dan y don. Rhwng y cloriau mae yna drysorfa o iaith sydd yn cyflwyno’r darllenwyr i enwau Cymraeg creaduriaid y lli. Diolch i luniau Cameron, mae’r darllenydd yn cael gweld y golygfeydd tanddŵr fel petaen nhw ei hun yn nofio’r moroedd. Bydd y bartneriaeth rhwng y geiriau rhythmig a’r lluniau manwl yn gwneud i unrhyw blentyn fod eisiau gwisgo gwisg scwba a mentro i’r dŵr!

Dyma destun bydd yn tanio diddordeb ar draws y cwricwlwm ond yn enwedig ym meysydd:

Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Y Dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.


This non-fiction book guides young readers to an undersea world. Unlike more traditional non-fiction books, this book combines metre and rhyme with facts in order to open readers’ minds to the undersea world. Between the covers is a wealth of language that introduces readers to Welsh names of sea creatures. Thanks to Cameron’s illustrations, the reader can see underwater scenes as if they themselves were swimming the seas. The partnership between the rhythmic words and the detailed pictures will make any child want to wear a scuba suit and venture into the water!

A subject that will stimulate interest across the curriculum but especially in the areas of:

Science and Technology, Humanities, Languages, Literacy and Communication.

More books like this

Brân ac Arwr y bws

Author: Onjali Q.Rauf Adapted by Elidyr Jones

Fel arfer mae’r darllenydd yn uniaethu gyda’r prif gymeriad o’r cychwyn cyntaf ond yn y llyfr hwn mae’r awdur yn gofyn inni ymgysylltu â chymeriad sydd yn cynrychioli popeth nad ydym yn ei hoffi - bwli! Mae’r stori hon yn ein herio ni i weld y tu hwnt i’n rhagfarnau ac deall bod gan bawb ei stori ei hun, nid yn unig y prif gymeriad! 


 

The reader …

Read more about Brân ac Arwr y bws

Darganfod Newid Hinsawdd

Author: Maryam Sharif-Draper Adapted by Sioned Lleiniau

Mae datblygu dealltwriaeth pobl ifanc o gynaliadwyedd y blaned wedi’i flaenoriaethu fel un o’r sylfeini ar gyfer y cwricwlwm yng Nghymru. 


Developing young people’s understanding of the sustainability of the planet has been prioritised as one of the foundations for the curriculum in Wales. 

Read more about Darganfod Newid Hinsawdd

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...