Brân ac Arwr y bws

Publisher: Rily

Fel arfer mae’r darllenydd yn uniaethu gyda’r prif gymeriad o’r cychwyn cyntaf ond yn y llyfr hwn mae’r awdur yn gofyn inni ymgysylltu â chymeriad sydd yn cynrychioli popeth nad ydym yn ei hoffi - bwli! Mae’r stori hon yn ein herio ni i weld y tu hwnt i’n rhagfarnau ac deall bod gan bawb ei stori ei hun, nid yn unig y prif gymeriad! Yng nghanol stori afaelgar am leidr sydd yn dwyn tirnodau Llundain, mae’r darllenydd yn cyfarfod â chymeriadau dewr a chynnes sydd yn ddigartref. Mae’r awdur yn plethu datblygiad Brân o’r bwli ar ddechrau’r llyfr i’r arwr ar y diwedd, gan ddatblygu dealltwriaeth o fywyd pobl ddigartref. Mae hwn yn llyfr sydd yn mynnu bod y darllenydd yn edrych y tu ôl i’r llen ac yn edrych gyda llygaid newydd ar y byd o’u cwmpas.


The reader usually identifies with the main character from the very beginning but in this book the author asks us to engage with a character who represents everything we don't like - a bully! But this story challenges us to see beyond our prejudices and understand that everyone has their own story, not just the main character! In a gripping tale of a thief who robs London landmarks, the reader meets brave and warm characters who are homeless. The author weaves Brân's development from the bully at the beginning of the book to the hero at the end, developing an understanding of the life of homeless people. This is a book that requires the reader to look behind the curtain and look with new eyes at the world around them.

More books like this

Y Llwynog Tân Olaf

Author: Lee Newbery Illustrator: Laura Catalán adapted by Sian Northey

Mae'r berthynas rhwng plentyn ac anifail yn aml yn cynnig cysur a chysylltiad emosiynol sydd yn unigryw. Grym y berthynas hon mae Lee Newbery wedi ei adnabod a thynnu sylw ato yn ei lyfr Y Llwynog Tân Olaf.


The relationship between child and animal often offers comfort and a unique emotional connection. Such is the power of the relationship that Lee Ne…

Read more about Y Llwynog Tân Olaf

Cyfrinach Betsan Morgan

Author: Gwenno Hywyn

Argraffiad newydd yw hwn o lyfr gafodd ei gyhoeddi yn wreiddiol yn yr wythdegau ac mae’r stori yr un mor afaelgar heddiw ag yr oedd bryd hynny.


This is a new printing of a book that was originally published in the eighties and the story is still as appealing today as it was then. 

Read more about Cyfrinach Betsan Morgan

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...