Cynan a’r Enfys

Publisher: Graffeg

Dyma lyfr arall mewn cyfres o straeon syml a hyfryd am Cynan y llwynog a’i berthynas â byd natur. Enfys sydd yn dal sylw’r llwynog y tro hwn a’i her yw sicrhau y bydd yr enfys yn disgleirio am byth. Er mwyn trio cyflawni hyn, mae Cynan yn mynd ar daith drwy’r goedwig. Yn ystod y daith, mae’n dod ar draws llawer o ryfeddodau natur ac mae Cynan yn sylweddoli pa mor lliwgar yw’r byd sydd o’i gwmpas. Gyda lluniau arbennig Tiphanie Beake, grym y llyfr hwn yw'r ffordd mae’n ennyn plant i stopio ac edrych ar y byd lliwgar byd natur sydd o’u cwmpas bob dydd fel petaent yn ei wneud am y tro cyntaf.

Testun a fydd yn tanio gwaith ar draws y cwricwlwm ond yn enwedig ym meysydd:

Iechyd a Lles, Y Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.


This is another book in a series of uncomplicated and lovely stories about Cynan the fox and his relationship with the world of nature. This time, a rainbow catches the attention of the fox and the challenge is ensuring the rainbow will shine forever. In order to try and achieve this, Cynan goes for a walk through the forest. During the journey, he comes across many of the wonders of nature and Cynan realises how colourful the world around him is. With Tiphanie Beake’s special pictures, the power of this book lies in the way it encourages children to stop and look at the colourful world of nature around them every day as if they were seeing it for the first time.

A subject that will stimulate work across the curriculum but especially in the areas of:

Health and Well-being, Humanities, Science and Technology, Languages, Literacy and Communication.

More books like this

Dan y Don

Author: Nicola Davies Illustrator: Abbie Cameron

Dyma lyfr ffeithiol sydd yn tywys darllenwyr ifanc i fyd o dan y môr. Yn wahanol i lyfrau ffeithiol mwy traddodiadol mae hwn yn llyfr sydd yn cyfuno mydr ac odl gyda ffeithiau er mwyn agor llygaid darllenwyr i’r byd o dan y don.


This non-fiction book guides young readers to an undersea world. Unlike more traditional non-fiction books, this book combines met…

Read more about Dan y Don

Brân ac Arwr y bws

Author: Onjali Q.Rauf Adapted by Elidyr Jones

Fel arfer mae’r darllenydd yn uniaethu gyda’r prif gymeriad o’r cychwyn cyntaf ond yn y llyfr hwn mae’r awdur yn gofyn inni ymgysylltu â chymeriad sydd yn cynrychioli popeth nad ydym yn ei hoffi - bwli! Mae’r stori hon yn ein herio ni i weld y tu hwnt i’n rhagfarnau ac deall bod gan bawb ei stori ei hun, nid yn unig y prif gymeriad! 


 

The reader …

Read more about Brân ac Arwr y bws

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...