Sut i gael eich plentyn bach i gysgu

Cynghorion gorau Jo am dawelu eich plentyn bach (12-48 mis)

Fiona Lumbers's bedtime illustration

Dilynwch ni ar Twitter i gael mwy o gynghorion oddi wrth Jo Frost a Dadi Mochyn @BookTrustCymru#BathLlyfrGwely @BookTrust #BathBookBed

Mae trefn amser gwely yn gyfnod cariadus ac ymlonyddol sy'n paratoi plentyn ar gyfer cael noson iachusol o gwsg. Bydd eich plentyn bach yn mwynhau cael amser ble rydych chi'n rhoi eich sylw cyfan iddo, yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd yn ystod y dydd.

I wneud yn siŵr bod eich plentyn bach yn cael noson dda o gwsg, glynwch wrth amser gwely cyson. Mae angen 12-14 awr o gwsg mewn cyfnod 24 awr ar blant bach, gan gynnwys cwsg yn ystod y dydd. Gwnewch yn siŵr fod amser gwely 12 awr cyn y bydd yn arfer deffro. Os ydy'r plentyn yn codi am 7am fel arfer, mae angen iddo fynd i'r gwely am 7pm.

Mae paratoi ar gyfer y drefn cyn cysgu'n allweddol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n paratoi gymaint ag y gallwch ymlaen llaw: gosodwch y pyjamas allan, paratowch y cewyn, ac arllwyswch y llaeth. Fel hynny, fydd dim byd yn tarfu ar y newid llyfn a'ch sylw chi ar y plentyn rhwng y bath a'r gwely. Bydd y cynghorion hyn yn rhan allweddol o gael eich plentyn bach i gysgu.

Bath

Amser bath yw dechrau'r drefn cyn cysgu. Mae'n helpu eich plentyn bach i ddefnyddio'r tamaid olaf o egni sydd ganddo cyn i chi ddechrau creu amgylchedd a fydd yn rhoi cyfle i'ch plentyn ymlacio.

Ar ôl y bath bydda i'n creu amgylchedd heddychlon a llonydd drwy ddiffodd pob technoleg, er mwyn peidio â dwyn sylw. Yn ddelfrydol, ni ddylai fod teledu yn yr ystafell wely. Os oes un, dylech ei ddiffodd.

Llyfr

Jo Frost reading with children

Ewch i ystafell wely eich plentyn i greu amgylchedd tyner. Caewch y bleinds, caewch y llenni, rhowch y lamp yn isel, cyneuwch lamp nos neu lamp feddal ei golau a dechreuwch siarad yn fwy tyner a thawel.

Efallai y bydd gan y plentyn hoff degan meddal neu flanced i'w ddal. Efallai y bydd yn cael llaeth cyn cysgu nawr hefyd. Os ydyw, gall bwyso yn eich erbyn wrth iddo'i gael, sy'n gwneud y cyfan yn braf a chlyd.

Nawr, darllenwch lyfr neu ddau - mae dewisiadau ardderchog i'w cael ar restr Saesneg BookTrust o'r llyfrau gorau i'w darllen fel Stori Cyn Cysgu, a dewisiadau Cymraeg yn rhestr Stori Cyn Cysgu y Cyngor Llyfrau. Neu gallwch ddyfeisio stori ac ychwanegu ati dros gyfnod. Mae plant bach wrth eu bodd â straeon sy'n cynnwys eu henw - 'roedd llong morladron ac roedd y Tywysog [enw'r plentyn] yn ei lywio…'

Peidiwch â gofidio os nad ydych chi'n teimlo'n hyderus wrth ddyfeisio straeon - bydd plant wrth eu bodd yn gwrando arnoch chi beth bynnag! Os nad ydych chi'n gallu meddwl beth i'w ddweud, soniwch am y pethau ddigwyddodd i chi yn ystod y dydd, ond gorliwiwch y cyfan. Os aethoch chi i chwarae tu allan, dywedwch stori am fynd i ardd ryfeddol. Neu os ydych chi wedi bod i'r gwaith, adroddwch stori am eich trên yn mynd i barc antur.

Gwely

Toddler sleeping

Rhowch y dillad gwely'n glyd o gwmpas eich plentyn bach, a gwnewch yn siŵr mai meddyliau hapus, heddychlon  sy'n llenwi'i feddwl, Atebwch unrhyw gwestiynau sydd ganddo a gofynnwch a oes ganddo unrhyw beth i ofyn i chi. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn teimlo mor ddiogel a saff ag y gall, a'i fod yn sicr ei fod wedi cael ei warchod a'i garu cyn i chi adael yr ystafell. A nawr, ychydig o amser i chi!

Camau bach at well noson o gwsg

Sut i gael eich babi newydd-anedig i gysgu

0-2 fis

Cynghorion gorau Jo Frost ar gyfer setlo eich babi newydd.

Sut i gael eich babi i gysgu

2-12 mis

Cynghorion Jo Frost ar gyfer tawelu eich babi.

Twitter

Dilyn ni