Helpwch ni i enwi Anturiaethwyr Pori Drwy Stori!
Help us name the Pori Drwy Stori Explorers!

Enwch yr anturiaethwyr er mwyn ennill llyfrau ar gyfer eich ysgol!

Mae gennym ambell anturiaethwr newydd cyffrous yn ein tîm Pori Drwy Stori. Dydyn nhw’n methu ag aros i gwrdd â chi a’ch helpu i fwynhau’r Her Rigymu newydd. Ond… maen nhw’n drist iawn oherwydd does dim enw gan ddim un ohonyn nhw eto!

Name our explorers and win books for your school!

We have some exciting new explorers in our Pori Drwy Stori team. They can’t wait to meet you and help you have fun with the new Rhyme Challenge. But… they’re very sad because they don’t have any names yet!

 

The Pori Drwy Stori explorers

Allwch chi ein helpu i enwi’r anturiaethwyr?

Gall pob ysgol gynradd yng Nghymru gystadlu. Gallwch gyflwyno cynnig ar gyfer pob un o’r pedwar anturiaethwr, neu efallai yr hoffech enwi un yn unig. Bydd pob ysgol sy’n enwi un o’r anturiaethwyr yn ennill bocs o lyfrau. Rydym ni’n chwilio am enwau sy’n dod â’r anturiaethwyr yn fyw wrth iddyn nhw fynd â ni ar daith drwy rigymau a chaneuon. Efallai yr hoffech chi ddweud wrthym pam y dewisoch chi’r enwau hynny hefyd. Oes ystyr arbennig iddyn nhw yn eich dosbarth chi?

Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed eich syniadau! Dyddiad cau anfon cais: 25 Hydref 2019

Can you help us name our explorers?

All primary schools in Wales can enter. You can submit entries for all four explorers, or you may only want to name one. Each school that names one of the explorers will win a box of books. We’re looking for names that bring the explorers to life as they take us on a journey through rhymes and songs. You might want to tell us why you’ve chosen your names, too. Do they have a special meaning for your class?

We’re looking forward to hearing your ideas! Deadline for entries: 25th October 2019

Enwi Anturiaethwyr Pori Drwy Stori! / Name the Pori Drwy Stori explorers!

Pori Drwy Stori explorer number 1

Pori Drwy Stori explorer number 2

Pori Drwy Stori explorer number 3

Pori Drwy Stori explorer number 4

Telerau ac Amodau

1. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf i gystadlu.
2. Er mwyn cystadlu yn y gystadleuaeth, rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru.
3. Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i gyflogeion BookTrust (nac aelodau o’u teulu agos)
4. Dim ond un cynnig i bob person
5. Rhaid cyflwyno pob ymgais erbyn 11pm ar Hydref 25 2019
6. Dewisir pedwar enillydd, un ar gyfer pob Anturiaethwr Pori Drwy Stori.
7. Os na fydd enillydd a ddewiswyd yn ymateb i ohebiaeth o fewn wythnos, dewisir enillydd newydd.
8. Bydd ein penderfyniad ni’n derfynol, ac ni fyddwn yn gohebu ymhellach am y mater.
9. Ni fydd modd trosglwyddo’r wobr i ysgol arall.
10. Nid oes modd cyfnewid dim rhan o’r wobr hon am arian nag am unrhyw wobr arall.
11. Gweinyddir y wobr gan BookTrust o G8 Battersea Studios, 80 Silverthorne Road, Battersea, Llundain SW8 3HE.
12. Drwy ymgeisio, rydych chi’n cytuno â’r telerau a’r amodau yn ein datganiad preifatrwydd.
13. Mae BookTrust yn cadw’r hawl i newid dyddiad cau’r gystadleuaeth ar unrhyw adeg.
14. Byddwn ni’n cysylltu â’r ysgolion buddugol ar ôl hanner tymor yr hydref.

Terms and conditions

1. Participants must be at least 18 years old to enter.
2. To enter the competition, you must be a resident of Wales.
3. The competition is not open to employees (or members of their immediate families) of BookTrust.
4. Only one entry per person.
5. Entries must be submitted by 11pm on October 25th 2019
6. There will be Four winners selected, one for each Pori Drwy Stori Explorer.
7. If a chosen winner does not respond to correspondence within one week, a new winner will be selected.
8. Our decision will be final, and no correspondence will be entered into.
9. The prize will not be transferable to another school.
10. No part of the prize is exchangeable for cash or any other prize.
11. The prize is run by BookTrust of G8 Battersea Studios, 80 Silverthorne Road, Battersea, London SW8 3HE.
12. By entering you are agreeing to the terms and conditions in our privacy statement.
13. BookTrust reserves the right to amend the competition end date at any time.
14. We will be in touch with the winning schools after the October half term