Croeso i BookTrust Cymru

Mae BookTrust Cymru’n gweithio er mwyn ysbrydoli cariad at ddarllen ymysg plant am ein bod ni’n gwybod y gall darllen drawsnewid bywydau.

Bob blwyddyn byddwn ni’n rhannu dros 175,000 o lyfrau a ddewiswyd yn ofalus ymhlith plant Cymru, a dros 230,000 o adnoddau llythrennedd a rhifedd, Ariennir y gwaith hwn gan Lywodraeth Cymru.

Smiling foundation stage girl in Wales

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Mae darllen er pleser yn cael effaith ddramatig ar ganlyniadau addysgol a lles, a symudedd cymdeithasol ac mae hefyd yn rhoi pleser enfawr ynddo’i hun. Gwyddom y gall rhieni a gofalwyr wneud gwahaniaeth enfawr i’w plentyn drwy ddarllen gydag ef yn rheolaidd, gan rannu rhigymau a chefnogi dysgu’r plentyn.

Darperir ein llyfrau, ein harweiniad a’n hadnoddau drwy gyfrwng ymarferwyr iechyd, llyfrgelloedd, ysgolion a blynyddoedd cynnar, a chânt eu cefnogi gan gyngor a deunyddiau ychwanegol i annog gwneud darllen a dysgu’n arferiad.

Rhaglenni BookTrust yng Nghymru

Dechrau Da yng Nghymru

Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau rhannu llyfrau, straeon a rhigymau! Drwy gyfrwng Dechrau Da, mae BookTrust Cymru’n gwneud yn siŵr fod gan bob plentyn yng Nghymru ei lyfrau’i hun yn y cartref, ac mae’n cefnogi teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn rheolaidd.

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori yw’r rhaglen genedlaethol ar gyfer plant oedran Derbyn yng Nghymru, a ddarperir gan BookTrust Cymru. Mae’n hollol ddwyieithog ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi llythrennedd, rhifedd a denu teuluoedd yn y Cyfnod Sylfaen.

Clwb Bocs Llythyrau yng Nghymru

Mae’r Clwb Bocs Llythyrau’n annog darllen er pleser a dysgu gartref. Mae’n helpu gwella gobeithion addysgol plant sy’n derbyn gofal. Yng Nghymru, mae parseli’n cynnwys llyfrau a deunyddiau ychwanegol yn Gymraeg.

Ydych chi’n gweithio gyda phlant 0-5 oedyng Nghymru?

Wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau,adnoddau a hyfforddiant
ar gyferymarferwyr ac athrawon.

Cofrestru...

Hefyd i Gymru

Yr adnoddau diweddaraf i Gymru

Twitter

Dilyn ni