Pyjamarama yn eich cymuned: cwestiynau cyffredin

Y mis Mehefin hwn, fe fydd y BookTrust yn dathlu’r stori amser gwely ac yn gwneud rhodd o fwy na 450,000 o lyfrau darluniau i blant mewn digwyddiadau difyr Pyjamarama ar hyd a lled y wlad.

Rydyn ni eisiau sicrhau bod stori amser gwely (neu unrhyw adeg) wych ar gael i gynifer o blant ifanc â phosibl, ac fe fyddwn ni’n gweithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill – yn amrywio o lyfrgelloedd a chanolfannau plant i fanciau bwyd – i wneud i hynny ddigwydd.

Os oes gennych chi gwestiwn penodol am Pyjamarama yn eich cymuned, neu os ydych chi eisiau cael gwybod mwy, beth am daro llygad dros ein cwestiynau cyffredin isod.

Car Car Truck Jeep red bus without advert

Os na fedrwch chi ddod o hyd i ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch â pyjamarama@booktrust.org.uk os ydych chi yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, neu booktrustcymru@booktrust.org.uk os ydych chi yng Nghymru, a byddwn ni’n hapus i helpu.

Popeth y mae angen ichi ei wybod am Pyjamarama yn eich cymuned

 • Beth ydy Pyjamarama?

  Nod ymgyrch Pyjamarama y BookTrust ydy gwneud canolbwynt o’r stori amser gwely. Rydyn ni’n rhedeg ymgyrch cyfranogi drwy godi arian ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon, ac rydyn ni hefyd yn gweithio gyda phartneriaid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i ddosbarthu mwy na 450,000 o lyfrau darluniau rhad ac am ddim i blant dan 5 oed trwy leoliadau cymunedol, gan gynnwys llyfrgelloedd, canolfannau plant, llochesau a banciau bwyd.

  Felly beth am wisgo’ch hoff byjamas ac ymuno â ni trwy gynnal partïon pyjamas a gweithgareddau’n llawn hwyl amser stori ar gyfer teuluoedd yn eich ardal chi? Bydden ni wrth ein boddau pe baech chi’n cymryd rhan ac yn ein helpu ni i gael mwy o deuluoedd i ddarllen, tra’ch bod yn hybu’ch gwasanaethau lleol eich hunain ac yn cael amser gwych!

  Dydyn ni ddim yn disgwyl i’n partneriaid cyflenwi godi arian i ni, ond os ydych chi eisiau chwarae rhan, gallwch chi gael rhagor o wybodaeth yma.

 • Pryd mae Pyjamarama?

  Byddwn ni’n dathlu Pyjamarama a’r stori amser gwely trwy’r wythnos o Ddydd Llun 3 Mehefin tan Ddydd Sul 9 Mehefin.

 • Ydy Pyjamarama wedi disodli Wythnos Genedlaethol Dechrau Da?

  Mae Pyjamarama wedi disodli Wythnos Genedlaethol Dechrau Da ond fe fyddwn ni’n parhau i gyflenwi llyfrau ac adnoddau yn yr un ffordd ac i gynnal digwyddiadau ar hyd a lled y wlad fel roedden ni’n ei wneud ag Wythnos Genedlaethol Dechrau Da. Byddwn ni’n hybu’r ymgyrch a’r stori amser stori ledled y wlad trwy’r wasg a’r cyfryngau cymdeithasol.

 • Rydw i’n llyfrgellydd neu’n ymarferydd canolfan blant; ble alla’ i fynd i lawrlwytho adnoddau a syniadau i fachu diddordeb teuluoedd?

  Byddwch chi’n gallu lawrlwytho adnoddau o’r wefan hon yn y gwanwyn, gan gynnwys posteri hyrwyddo, dalenni gweithgareddau a dalenni rhigymau. Byddwn ni hefyd yn rhannu ambell air i gall a syniadau ar gyfer eich digwyddiadau dros yr ychydig fisoedd nesaf, a gallwch chi ein dilyn ni ar Twitter a Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch.

 • Oes yn rhaid i bawb wisgo’u pyjamas i chwarae rhan?

  Buasen ni wrth ein boddau pe bai llawer ohonoch chi’n chwarae rhan yn hwyl Pyjamarama, ond does dim angen ichi wisgo pyjamas i chwarae rhan. Os nad ydych chi eisiau gwisgo pyjamas, fe allech chi awgrymu bod plant a’u teuluoedd yn dod â’u gwisgoedd llofft, blancedi, hoff deganau anwes neu wisgo rhywbeth cyfforddus yn y digwyddiad. Gallwch chi wneud i’r digwyddiadau weithio i’ch lleoliad a’ch cymuned chi. Y cyfan sy’n bwysig ydy bod teuluoedd yn cael hwyl â straeon a bod plant yn mynd adref â’u llyfr amser gwely rhad ac am ddim.

 • Alla’ i hybu beth dwi’n ei wneud, ac os felly sut?

  Gallwch. Yn y gwanwyn, byddwch chi’n gallu lawrlwytho pecyn cymorth hyrwyddo o’r wefan hon, a bydd hwn yn llawn dop o gyngor ar sut i hybu’ch digwyddiad yn ogystal â thempled datganiad i’r wasg ac asedau’r cyfryngau cymdeithasol.

 • Beth os ydw i eisiau codi arian hefyd?

  Os hoffech chi godi arian, neu os ydych chi’n gwybod am rywun arall a allai fod eisiau gwneud hyn, gallwch chi gofrestru i dderbyn pecyn codi arian yma.

 • Pa adnoddau sydd ar gael ar gyfer Pyjamarama?

  Bydd llyfrau a dalenni gweithgareddau’n cael eu hanfon at bartneriaid sy’n gwneud rhodd o lyfrau ar gyfer y plant sy’n mynychu eu digwyddiadau. Bydd llyfrgelloedd hefyd yn derbyn pecyn cymorth gydag argraffiad mawr o’r llyfr a phosteri hyrwyddo. Yn y gwanwyn, bydd yna bosteri ac adnoddau eraill hefyd ar gael i’w lawrlwytho a’u hargraffu o’r wefan hon.

 • Pryd fydda’ i’n cael fy adnoddau Pyjamarama?

  Os ydych chi’n un o’n partneriaid sy’n gwneud rhodd o lyfrau, fe fyddwch chi’n derbyn eich dyraniad o adnoddau Pyjamarama rhwng mis Ebrill a mis Mai. Os nad ydych chi wedi derbyn gohebiaeth ynglŷn â’ch dyraniad chi, yna cysylltwch â pyjamarama@booktrust.org.uk.

 • Ydy’r adnoddau ar gael yn y Gymraeg?

  Ydyn. Fe fydd llyfrau, posteri a dalenni gweithgareddau dwyieithog Cymraeg-Saesneg ar gael oddi wrth ein partneriaid sy’n gwneud rhodd o lyfrau yng Nghymru, ac fe fydd y rhain yn cael eu danfon ym mis Mai. Fe fydd posteri a dalenni gweithgareddau dwyieithog Cymraeg-Saesneg ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan hon yn y gwanwyn.

  Os ydych chi yng Nghymru a chithau â chwestiwn ynglŷn â Pyjamarama, yna cysylltwch â booktrustcymru@booktrust.org.uk.

 • Sut ydw i’n cael adnoddau ychwanegol os oes eu hangen nhw arna’ i?

  Os oes angen copïau ychwanegol o bosteri a dalenni gweithgareddau arnoch chi, gallwch chi eu lawrlwytho o’r wefan hon yn y gwanwyn.

 • dy’r adnoddau yr un fath ag roedden nhw ar gyfer Wythnos Genedlaethol Dechrau Da?

  Mae adnoddau Pyjamarama yn ddeunyddiau newydd sbon ar thema stori amser gwely, ond mae’r cysyniad a’r fanyleb o ran adnoddau’n debyg i’r rhai rydych chi wedi’u derbyn o’r blaen ar gyfer Wythnos Genedlaethol Dechrau Da.

 • Pwy wnaeth ysgrifennu a darlunio llyfr Pyjamarama, Car, Car, Truck, Jeep?

  Cafodd Car, Car, Truck, Jeep ei ysgrifennu gan Katrina Charman a’i ddarlunio gan Nick Sharratt. Bloomsbury ydy’r cyhoeddwr.

 • Pam dewis y llyfr hwn?

  Dewiswyd Car, Car, Truck, Jeep i fod yn llyfr Pyjamarama ar gyfer 2019 oherwydd ei fod yn llawn darluniadau trawiadol, mae ei rhythm a’i odli’n wych, ac fe fydd yn apelio at fabanod a phlantos bach. Mae hefyd yn ddelfrydol i’w ddarllen yn uchel i blant mewn grwpiau neu un-i-un, sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau amser stori Pyjamarama yn ogystal â’i rannu gartref.

  Gallwch chi ddarllen ein hadolygiad o Car, Car, Truck, Jeep yma.

 • Pam nad oes ganddo unrhyw beth i’w wneud â Phyjamas neu amser gwely?

  Dydy llyfr amser gwely gwych ddim yn gorfod bod am y drefn amser gwely. Mae llyfr amser gwely gwych yn un y bydd y plant a’u teuluoedd yn mwynhau ei rannu yn ystod yr amser arbennig hwnnw ar ddiwedd bob dydd. Dyna pam i ni ddewis Car, Car, Truck, Jeep.

  Gyda’i ddarluniau lliwgar, testun sy’n odli’n hyfryd a chast difyr o gymeriadau sy’n frwm-frwmian ac yn bib-bipian, rydyn ni’n meddwl ei fod yn llyfr a fydd yn helpu i wneud llyfrau a straeon yn rhan bwysig o fywydau’r plantos o oedran cynnar.

 • Tybed a ddylwn i wneud gweithgareddau ar thema ceir yn lle?

  Mae gan yr adnoddau rydyn ni wedi’u darparu thema o amgylch y stori amser gwely a Pyjamarama, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y rhain yn eich helpu chi i annog teuluoedd i ddarllen pob math o lyfrau gyda’u plant bob nos.

  Fodd bynnag, os hoffech chi redeg eich gweithgareddau ar thema’r llyfr ei hun, mae croeso ichi wneud hynny! Mi fuasen ni wrth ein boddau’n gweld beth rydych chi’n rhoi cynnig arno, felly rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio #Pyjamarama yn y cyfryngau cymdeithasol.

Bloomsbury Publishing logoDarluniau © 2018 Nick Sharratt. O Car, Car, Truck, Jeep gan Katrina Charman a Nick Sharratt. Wedi’u cyhoeddi a’u hatgynhyrchu trwy ganiatâd caredig Bloomsbury Publishing PLC.