Pori Drwy Stori

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Reception boy concentrating

Cafodd y rhaglen ei chynllunio a'i chyflwyno gan BookTrust Cymru ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Pori Drwy Stori ar gael i bob ysgol a gynhelir ac nid oes angen cofrestru'n benodol ar ei chyfer.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfres o adnoddau a gaiff eu hanfon i ysgolion, i'w defnyddio gan athrawon dosbarth Derbyn yn yr ystafell ddosbarth ac i'w hanfon adref i rieni eu defnyddio gyda'u plant gartref.

Y nod yw gwella safonau llythrennedd a rhifedd ac i gryfhau'r cyswllt cartref gan gefnogi'r meysydd dysgu canlynol o fewn y Cyfnod Sylfaen: sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygiad mathemategol), datblygiad personol a chymdeithasol a lles ac amrywiaeth diwylliannol.

I gael rhagor o wybodaeth am Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori logo

Dysgu rhagor

Chwilio am adnoddau

BookTrust yng Nghymru

BookTrust Cymru

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.