Y Clwb Blwch Llythyrau

Dechreuodd y Clwb Blwch Llythyrau yng Nghymru yn 2009 fel rhaglen beilot a ariannwyd gan Sgiliau Sylfaenol Cymru drwy Lywodraeth Cymru. Roedd ar gael i bob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru.

Sut mae'r rhaglen yn gweithio yng Nghymru

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar wella rhagolwg addysgol plant rhwng 7 ac 13 oed mewn teuluoedd maethu, drwy ddarparu parsel o lyfrau, gweithgareddau mathemateg ac eitemau ysgrifennu iddynt unwaith y mis am chwe mis.

Ym mis Chwefror 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru arian grant am dair mlynedd i'r Clwb Blwch Llythyrau, sy'n golygu y bydd plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru yn cael parseli hyd at ac yn cynnwys 2014.

Nod parseli'r Clwb Blwch Llythyrau yw darparu deunydd Cymraeg a Saesneg ac maent yn gwbl ddwyieithog, gan gynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg. Mae Rob Lewis a Nicola Davies yn ddau awdur sydd wedi cael eu cynnwys yn y parseli.

Creu partneriaethau lleol

Nod y Clwb Blwch Llythyrau yw gweithio mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru i gynnig ystod o weithgareddau er mwyn cael pobl ifanc yng Nghymru i ddarllen a rhoi syniadau i awdurdodau lleol ar gyfer cydweithio â phlant y Clwb Blwch Llythyrau o bosibl, gan gynnwys ymweliadau gan awduron, digwyddiadau mewn llyfrgelloedd a chynnwys plant mewn gwyliau. Mae arian ar gael ar hyn o bryd i Llenyddiaeth Cymru wneud y gwaith hwn mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol.

Mae Freda Lewis, Cyfarwyddwraig Rhwydwaith Maethu Cymru, wedi cymeradwyo'r Clwb Blwch Llythyrau yng Nghymru. Fe aeth i'r diwrnod gwybodaeth a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Mai 2011 a dywedodd ei bod wedi gweld plant yn cael budd o'r rhaglen. Mae hi o'r farn bod y Clwb Blwch Llythyrau yn ymyriad pwysig.

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, hefyd yn cefnogi'r Clwb Blwch Llythyrau. Mae plant sy'n derbyn gofal yn un o'i brif flaenoriaethau a hoffai gyrraedd rhai o'r plant hyn drwy'r rhaglen.

Cynhelir diwrnodau gwybodaeth ar gyfer Cydlynwyr Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal (LACE) yn flynyddol ac mae tîm y Clwb Blwch Llythyrau yn parhau i roi cymorth ac arweiniad i staff ym mhob awdurdod lleol sy'n cymryd rhan.

Yn yr adran hon

BookTrust yng Nghymru

BookTrust Cymru

Mae ein gwaith yn cefnogi pob teulu yng Nghymru o flwyddyn gyntaf bywyd eu plentyn hyd at ddiwedd eu blwyddyn Derbyn yn yr ysgol, gan ddechrau drwy roi anrheg o ddau lyfr BookTrust yn y pecyn Dechrau Da Babi.

Bath Llyfr Gwely

Camau bach at well noson o gwsg

Mae Bath, Llyfr, Gwely yn ateb syml i nosweithiau di-gwsg. Dewch o hyd i gynghorion gwych a chyngor gan yr arbenigwr magu plant oddi ar y teledu, Jo Frost – a hefyd perlau doethineb Dadi Mochyn!

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori yw’r rhaglen genedlaethol ar gyfer plant oedran Derbyn yng Nghymru, a ddarperir gan BookTrust Cymru. Mae’n hollol ddwyieithog ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.