Cynhadledd Blwch Gwych Dechrau Da 2017: Darllen, Siarad, Rhannu

Mae digwyddiad blynyddol Cynhadledd Blwch Gwych Dechrau Da 2017 bellach ar agor i dderbyn archebion

Eleni, wrth archwilio thema Darllen, Siarad, Rhannu, rydym i'n croesawu'r siaradwr allweddol Yr Athro Kathy Goouch, Athro Addysg Gynnar ym Mhrifysgol Christ Church Caergaint. Bydd Kathy'n cyflwyno Tell, Talk, Tattle: how talking with and about books can support literacy from birth.

Gallwch archebu eich lle yng Nghynhadledd Blwch Gwych 2017 drwy gyfrwng Eventbrite ar gyfer y dyddiadau canlynol:

Dydd Iau 19 Hydref yng Ngwesty Springfield, Treffynnon

Dydd Iau 26 Hydref yng Ngwesty Cwrt Colman, Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd y gynhadledd yn cynnwys Carwsél arfer dda gyda chyfraniadau oddi wrth ymarferwyr rheng flaen o bob cwr o Gymru, siaradwr allweddol a dewis o weithdai.

Lawrlwthwch PDF sy’n cynnwys rhagor o fanylion am y Blwch Gwych 2017 yma.

Archebwch nawr 


Beth yw Blwch Gwych?

Mae Blwch Gwych yn cefnogi ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar i ysbrydoli plant a theuluoedd ledled Cymru i fwynhau llyfrau a darllen gyda'i gilydd.

Mae Blwch Gwych, rhan o raglen Dechrau Da, yn arfogi ymarferwyr â'r sgiliau a'r adnoddau i:

  • Hybu darllen ar y cyd yn eu lleoliad
  • annog rhieni a gofalwyr i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda'u plant
  • defnyddio llyfrau'n greadigol mewn sesiynau blynyddoedd cynnar

Superbox workshop

Sut mae'n gweithio?

Superbox booksMae cynhadledd Blwch Gwychyn dod â gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar ynghyd - gweithwyr chwarae, arbenigwyr iaith gynnar, llyfrgellwyr, gweithwyr meithrinfeydd ac Ymwelwyr Iechyd sy'n gweithio gyda phlant 0-5 oed. Mae'r gynhadledd yn canolbwyntio ar rannu arfer dda a rhoi digonedd o syniadau newydd i gynadleddwyr allu'u defnyddio yn eu lleoliadau.

Bydd pawb sy'n mynychu'r diwrnod yn cael mynd â phecyn arbennig 'Blwch Gwych Babi Dechrau Da' a 'Blwch Gwych Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da' adref gyda nhw. Mae'r 'Blychau Gwych' hyn yn cynnwys copïau lluosog o lyfrau cyfredol Dechrau Da ynghyd ag adnoddau ar gyfer arwain sesiynau creadigol a deniadol. Mae cael mynediad i gopïau lluosog o lyfrau'n agor drws ar wledd o bosibiliadau am weithgareddau cyffrous i ddenu teuluoedd.

Adborth ac adnoddau Blwch Gwych 2016

… diwrnod hyfforddi gorau i mi ei fynychu ers tro byd.

Cynadleddwr Blwch Gwych

Syniadau ysbrydoledig ar gyfer dweud stori a syniadau ar gyfer gweithdai ar gyfer rhieni.

Cynadleddwr Blwch Gwych

Siaradwyr / darparwyr gweithdai ardderchog sy'n deall anghenion y cynadleddwyr.

Cynadleddwr Blwch Gwych

Adnoddau Superbox 2016

Taflen weithgareddau A4 ddwyieithog ar gyfer pob llyfr

Clip-Clop gan Nicola Smee; Pi-po Parc! gan Emily Bolam; Sometimes I Feel Sunny gan Gillian Shields; Mor Hyfryd Yw’r Byd (What a Wonderful World) a ganwyd gan Louis Armstrong.

Adnoddau Superbox 2016

Cynghorion ar sut i redeg sesiwn Superbox

Daw’r cyngor hwn oddi wrth ymarferwyr sydd wedi cynnal sesiynau Superbox ac Amser Stori.

Rhigymau Cymraeg Superbox 2016