Sut i gael eich babi newydd-anedig i gysgu

Cynghorion gorau Jo ar gyfer setlo eich babi newydd (0-2 fis)

Kate Alizadeh's bedtime illustration

Dilynwch ni ar Twitter i gael mwy o gynghorion gan Jo Frost a Dadi Mochyn 
@BookTrustCymru #BathLlyfrGwely @BookTrust #BathBookBed

Mae angen bwydo babis newydd-anedig mor gyson nes ei bod hi'n annhebygol y byddan nhw'n cysgu lawer mwyn a 3-4 awr ar y tro rhwng bwydo, ac yn aml, bydd hi'n llai na hynny. 

Bydd eich amser i gyd yn mynd yn y cyfnod hwn ar fwydo a thorri gwynt eich babi a'i setlo'n ôl i gysgu, ac yna geisio cael ychydig o gwsg eich hunan.

Peidiwch â rhoi eich hun dan bwysau i wneud pethau mewn ffordd arbennig. Bydd gan bobl o'ch cwmpas lond trol o theorïau am yr hyn y dylech chi fod yn ei wneud - ond y peth pwysig yw eich bod chi'n gorffwys gymaint ag y gallwch, yn rhoi digon o gwtsio i'ch babi ac yn gwneud beth bynnag sydd ei angen ar eich babi am y tro.

Bath

Jo Frost bath quote in Welsh

Hyd nes i linyn y bogail sychu, rhowch sychiad i'ch babi â sbwng neu glwtyn cynnes. Gwnewch yn siŵr fod yr ystafell ymolchi'n gynnes, ac nad oes unrhyw wynt main o ffan yn chwythu arno. Tynnwch eich gemwaith i osgoi crafu eich babi.

Golchwch eich babi mewn dau gam: y corff yn gyntaf ac wedyn y pen. Golchwch y pen ddiwethaf, am mai dyma ble mae'r gwres mwyaf yn cael ei golli. Sychwch y babi'n lân â lliain cynnes, a sychwch drwy gyffwrdd â thywel. Pan fydd hi'n amser cael bath go iawn, cynheswch yr ystafell ymolchi a llenwch y bath babi ag ychydig fodfeddi o ddŵr cynnes. Profwch dymheredd y dŵr â'ch penelin.

Daliwch eich babi dros y bath, gan gynnal ei wddf â bawd a bys cyntaf un llaw. Gyda'r llaw arall, golchwch ei ben â sebon hylif di-bersawr i fabis. Yna rhowch y babi yn y bath, gan gynnal ei wddf â rhan waelod eich braich, a magwch y corff.

Llyfr

Mae babis yn dwlu ar lyfrau. Gallwch chi ddarllen i'ch babi newydd-anedig ar bob cyfri, hyd yn oed os ydyn nhw'n rhy fach i ddeall beth rydych chi'n ei ddweud. Mae'r profiad o gwtsio'n agos a gwrando ar eich llais yn gallu helpu'r babi i ymlacio.

Ac mae'n ffordd ardderchog o greu dolen agos rhwng y ddau ohonoch chi. Rhowch gynnig ar lyfrau du a gwyn â lluniau amlwg, am y bydd modd i'ch babi weld y rhain yn well. Mae BookTrust yn rhoi'r rhain am ddim, yn ogystal â phecynnau Dechrau Da Babi gyda llyfrau rhad ac am ddim; cofiwch nôl un oddi wrth eich ymwelydd iechyd, eich llyfrgell  neu'r ganolfan blant.  A rhowch gynnig ar lyfrau meddal y gall eich babi gyffwrdd ynddo a chwarae ag ef. Gallwch edrych ar Lyfrau Gorau Stori Cyn Cysgu BookTrust a Llyfrau Cymraeg Gorau Stori Cyn Cysgu a luniwyd gan y Cyngor Llyfrau.

Gwely

Gallech lapio eich babi - gall eich ymwelydd iechyd neu fydwraig ddangos sut i wneud neu dilynwch ein harweiniad ar sut i lapio babi'n gywir ac yn ddiogel. Mae lapio'r babi'n peri iddo deimlo'n ddiogel a chlyd. Mae'n llai tebygol o ddeffro oherwydd ei symudiadau'i hun.

Rhoi babi sy'n cysgu i orwedd

Pan fydd y babi'n cwympo i gysgu yn eich breichiau, ac rydych chi eisiau'i roi i lawr heb ei ddeffro, symudwch yn araf. Rhowch y pen i lawr yn ofalus. Yna rhowch weddill y corff i lawr, â'r babi ar ei gefn a'ch breichiau chi yn dal o dano.

Dylech roi'r babi i gysgu ar ei gefn bob amser i osgoi perygl Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS).

Rhowch draed y babi ar ben gwaelod y cot i osgoi peri iddo dreiglo o dan y cynfasau a gwnewch yn siŵr mai dim ond at ganol y babi y mae'r gorchudd yn dod. Gwenwch yn siŵr nad yw ystafell gysgu eich babi'n rhy boeth na'n rhy oer. Y tymheredd perffaith yw tua 18-19 gradd.

Camau bach at well noson o gwsg

Sut i gael eich babi i gysgu

2-12 mis

Cynghorion Jo Frost ar gyfer tawelu eich babi.

Sut i gael eich plentyn bach i gysgu

12-48 mis

Cynghorion gorau Jo Frost am dawelu eich plentyn bach.

Twitter