Sut i gael eich babi i gysgu

Cynghorion Jo ar gyfer tawelu eich babi (2-12 mis)

Nadia Shireen's bedtime illustration

Dilynwch ni ar Twitter i gael mwy o gynghorion oddi wrth Jo Frost a Dadi Mochyn @BookTrustCymru@BookTrust #BathLlyfrGwely #BathBookBed

Mae'n debygol y gall eich babi ddechrau cysgu drwy'r nos rywbryd yn ystod y cyfnod hwn, Bydd hyn yn digwydd pan fyddan nhw'n dechrau bwyta bwyd cyfan - o tua 4-6 mis ymlaen fynychaf. Neu, o leiaf, byddan nhw'n bendant yn cysgu am gyfnodau hirach ac yn deffro'n llai aml yn y nos. Dyma ambell gyngor a fydd yn dangos i chi sut i gael eich babi i gysgu:

  • Caewch y llenni neu'r bleinds fel y byddech chi'n gwneud yn y nos.
  • Rhowch ddillad llac amdanyn nhw er mwyn iddyn nhw fod yn ddigon cyffyrddus i gysgu.
  • Gwnewch yn siŵr fod ganddyn nhw'u hoff flanced a thegan cwtsio sy'n gyfarwydd iddyn nhw pan fyddan nhw'n cysgu

Bath

Mae trefn amser gwely da'n cynnwys gweithgareddau rheolaidd sy'n tawelu eich babi. Fe all babis ganfod bod bath yn ymlaciol iawn a gall hyn helpu eich plentyn cyn i chi ei roi yn y gwely.

Cyn i chi roi eich babi yn y bath, gallech roi cannwyll bersawrus yn yr ystafell ymolchi er mwyn i'r lle arogleuo'n heddychlon yn ystod y bath. Diffoddwch a symudwch y gannwyll cyn amser y bath, a rhowch ddillad cysgu eich plentyn ar wresogydd cynnes, os yw hi'n oer. Bydd eich babi'n glyd a chysurus unwaith y byddan nhw wedi gwisgo dillad cysgu.

Bydd canu rhigymau a hwiangerddi gyda'r babi yn y bath yn helpu hefyd. Bydd clywed geiriau sy'n odli yn eu helpu nhw yn ddiweddarach yn eu bywyd pan fyddan nhw'n dysgu darllen. Bydd ffefrynnau fel Seren Fechan yn cysuro eich babi cyn cysgu.

Unwaith y byddwch wedi gorffen yn y bath, sychwch eich babi'n dyner a mwytho'r croen yn gysurlon a llonyddol gyda hylif neu olew.

Llyfr

Jo Frost on sharing a story

Fel rhan o drefn amser gwely bydd eich babi wrth ei fodd yn cwtsio ac yn clywed eich llais. Bydd yn gwybod ei bod hi'n amser tawelu'n barod ar gyfer cysgu.

Mae llyfrau lliwgar, gydag arwynebeddau gwahanol y gellir eu teimlo, yn gweithio'n dda. Ar y cyfnod hwn yn eu datblygiad, mae babis yn mwynhau chwarae gyda'u llyfrau - anogwch y babi i gyffwrdd yn y llyfr wrth i chi ddarllen.

Dilynwch y rhigymau yn y bath drwy ddewis llyfrau â rhythm ac ailadrodd. Dywedwch y geiriau'n arafach nag y byddech yn siarad fel arfer, er mwyn helpu eich babi i glywed y seiniau.

Mae gennym ddewisiadau perffaith yn ein rhestr Llyfrau Amser Gwely Gorau a gallwch gael rhestr o lyfrau Cymraeg ar gyfer amser gwely gan y Cyngor Llyfrau. Neu darllenwch hoff lyfr eich babi drosodd a throsodd. Ceisiwch wneud lleisiau doniol a synau digri.

Gwely

A baby sleeping

Rhowch eich babi yn y gwely yr un amser bob nos. Dylech wneud hyn hyd yn oed os ydych chi'n gwybod ei fod yn mynd i godi yn y nos. Rydych chi'n sefydlu trefn a fydd yn gwneud amser gwely'r dyfodol yn haws i chi.

Gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn cael digon o awyr iach bob dydd. Mae hi'n hawdd mynd am dro i'r siop neu i'r llyfrgell fel rhan o drefn y dydd.

Meddyliwch am ymarfer corff hefyd - ydy'r babi'n eistedd mewn cadair ar hyd y dydd? Ceisiwch sicrhau ei fod yn cael digon o amser ar y mat / amser cropian - neu hyd yn oed chwarae meddal pan fydd ychydig yn hŷn. Bydd yn blino'r babi ac mae'n bwysig iawn ar gyfer datblygiad hefyd.

Mae cwsg yn ystod y dydd yn bwysig iawn hefyd. Yn eironig, bydd plant sydd wedi gorflino'n ei chael hi'n fwy anodd cysgu'n dda yn y nos. Mae cael cwsg bach yn ystod y dydd yn llawer o help - os ydyn nhw wedi cael digon o sbel, fyddan nhw'n llai tebygol o fod yn llawn adrenalin. Dylai amser gwely ddod yn haws i bawb wedyn.

Camau bach at well noson o gwsg

Sut i gael eich babi newydd-anedig i gysgu

0-2 fis

Cynghorion gorau Jo Frost ar gyfer setlo eich babi newydd.

Sut i gael eich plentyn bach i gysgu

12-48 mis

Cynghorion gorau Jo Frost am dawelu eich plentyn bach.

Twitter

@BookTrustCymru