Our favourite Letterbox Club Wales books / Ein hoff lyfrau Clwb Blwch Llythyrau Cymru

Arthur and Me

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Clwb Blwch Llythyrau wedi anfon parseli at dros 10,000 o blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru. Dyma rai o'n hoff lyfrau a ddewiswyd yn arbennig i gael eu cynnwys yn Letterbox Club yng Nghymru.

Over the last 10 years Letterbox Club has sent parcels to over 10,000 children who are in care in Wales. These are some of our favourite books specially selected to have been included in Letterbox Club in Wales.

 • Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog / Sometimes I Feel Sunny (bilingual)

  Author: Gillian Shields Adapted by Gwynne Williams
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 0-7
  Reading age: 3-6

  Llyfr hyfryd a gonest am deimladau, o deimlo’n heulog i deimlo’n drist, a phopeth rhwng y ddau.

  A lovable and honest book about feelings, from feeling sunny to feeling sad and everything in between.

 • Mae Llygoden yn Fach / Mouse is Small (bilingual)

  Author: Mary Murphy Adapted by Elin Meek
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 0-3 years

  Dewch i gyfarfod ag anifeiliaid bach a mawr yn y llyfr fflip-fflapiau difyr hwn, ond gwyliwch rhag y corryn!

  Meet animals big and small in this book full of flip-flap fun, but watch out for the spider!

 • Mor hyfryd yw’r byd / What a wonderful world (bilingual)

  Author: Bob Thiele and George Davis Weiss Adapted by Tudur Dylan Jones
  Publisher: Rily
  Interest age: 2-7
  Reading age: 6+

  Llyfr lluniau llawn ysbrydoliaeth sy’n dychmygu’r byd hyfryd a lliwgar yng nghân adnabyddus Louis Armstrong.

  An inspiring picture book that imagines the wonderful and colourful world from Louis Armstrong’s classic song.

 • Hapus / Happy (bilingual)

  Author: Emma Dodd Adapted by Ceri Wyn Jones
  Publisher: Dref Wen
  Interest age: 2-5

  Stori i godi calon am fwynhau chwarae, chwerthin a dysgu gyda’r tylluanod bach a mawr anwylaf.  

  A heart-warming story about enjoying play, laughter and learning with the cutest little and large owls. 

 • Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

  Author: Jonathan Melmoth Illustrator: Paul Nicholls and Non Taylor Adapted by Heledd Hawkins
  Publisher: Atebol
  Interest age: 5-10
  Reading age: 5-6

  Llyfr sticeri lliwgar a hwyliog sy'n llawn golygfeydd rygbi cyffrous.

  A colourful and fun sticker book that’s full of exciting rugby scenes. 

 • Ti a dy Rygbi..!

  Author: Sioned Lleinau Illustrator: Helen Flook
  Publisher: Gomer
  Interest age: 7-9
  Reading age: 7-9

  Stori ddarluniedig am chwaraewr rygbi uchelgeisiol sydd â'i ddawn am dorri ffenestri gyda'i gicio.

  An illustrated story about an aspiring rugby player who has a knack for breaking windows with their kicking.

 • The Four Branches of the Mabinogi

  Author: Siân Lewis Illustrator: Valériane Leblond
  Publisher: Rily
  Interest age: 7-11
  Reading age: 8+

  Enchanting, engrossing and beautifully illustrated, this is a wonderfully accessible retelling of the most ancient of recorded legends, and a great introduction to the ancient storytelling heritage of Wales.

 • Dragon Gold

  Author: Shoo Rayner
  Publisher: Dragonfly
  Interest age: 7-10
  Reading age: 7-9

  This entertaining chapter book, with comical black-and-white illustrations, combines Welsh mythology with everyday life, friendship and trust. The first in a trilogy, it is sure to captivate independent young readers.

 • Arthur and Me

  Author: Sarah Todd Taylor Illustrator: Peter Stevenson
  Publisher: Firefly Press
  Interest age: 7-11
  Reading age: 8+

  A laugh-out-loud first chapters book, featuring a cast of mythical heroes and an accident-prone schoolboy.

 • Garddwr Y Gwyll / The Night Gardener (bilingual)

  Author: Terry Fan and Eric Fan Adapted by Delyth George
  Publisher: Rily
  Interest age: 7-9
  Reading age: 7-9

  Un noson, dyma William yn dod o hyd i Arddwr y Gwyll, sy’n dysgu iddo sut i wneud Grimloch Lane yn hardd am byth.

  One night, William finds the mysterious Night Gardener, who teaches him how to make Grimloch Lane beautiful forever.

 • Gwiwerod Gwirion Bost / The Squirrels Who Squabbled (bilingual)

  Author: Jim Field Illustrator: Rachel Bright Adapted by Manon Steffan Ros
  Publisher: Atebol
  Interest age: 4-6
  Reading age: 5+

  Pan mae Maldwyn yn sylweddoli nad yw wedi cadw unrhyw fwyd at y gaeaf, daw o hyd i fochyn coed ar y funud olaf. Ond arhoswch, dydi e ddim ar ei ben ei hun!

  When Maldwyn realizes he’s not saved any food for winter, he finds a pinecone at just the last minute. But wait, he’s not alone!

 • Waldo a'I we wych / Walter's Wonderful Web (bilingual)

  Author: Tim Hopgood Adapted by Eleri Huws
  Publisher: Rily
  Interest age: 4-5

  Nid oedd Waldo’n cael unrhyw hwyl ar greu gwe – roedden nhw’n chwythu i ffwrdd bob tro! Ond dyma Waldo’n cael syniad, sef creu gwahanol siapau yn ei we er mwyn dod o hyd i un sydd ddim yn chwythu i ffwrdd.

  Walter has not had any luck spinning webs - they keep blowing away! Walter comes up with an idea, making wonderful shapes trying to find one that does not…