Ti a dy Rygbi..!

Publisher: Gomer

'O na, ddim eto,' meddai Rhys ar ôl torri ffenest arall gyda'i bêl rygbi. Dydy mam Rhys ddim yn hapus o gwbl. Ond pêl arbennig iawn yw pêl Rhys – wedi ei arwyddo gan dîm rygbi Cymru!

Mae'r bêl hon yn mynd i bobman gyda Rhys: i'r ysgol, i'r siop, i'r parc ac ar wyliau. Pan fydd y bêl yn hwylio dros y gwrych ac yn chwalu drwy ffenest i'r tŷ drws nesaf mae'n broblem enfawr gan nad oes neb yn siŵr o bryd roedd rhywun yn byw yno ddiwethaf. Ond mae Talfryn Howells yn byw yno ac fel mae’n digwydd mae'n gyn chwaraewr Cymru! Mae'n hapus i ddychwelyd pêl Rhys yn ogystal â'i hen esgidiau rygbi. Nawr pan mae Rhys yn chwarae gyda'r bêl yn yr ardd, mae Talfryn yn gweiddi cynghorion o'r ffenest.

Dyma stori swynol am chwaraewr rygbi llawn dyhead. Mae ' r darluniau yn dod â ' r stori yn fyw ac llawn egni a chymeriad. Bydd unrhyw un sydd wedi torri ffenestr gyda phêl rhywdro yn cydymdeimlo ' n iawn â Rhys.   


‘Oh no, not again,’ thinks Rhys after breaking another window with his rugby ball. Rhys’s mam is not happy at all. But Rhys’s ball is a very special ball – signed by the Wales rugby team no less!

This ball goes everywhere with Rhys: to school, to the shop, to the park and on holiday. When the ball sails over the hedge and smashes through a window into the house next door it’s a huge problem because no one is sure when anyone last lived there. But Talfryn Howells lives there and it turns out he’s a former Wales player! He happily hands back Rhys’s ball plus his old rugby boots. Now when Rhys plays with the ball in the garden, Talfryn shouts tips from the window.

This is a charming story about an aspiring rugby player. The illustrations bring the story to life and are lively and full of character. Anyone who has ever broken a window with a ball will sympathise right away with Rhys. 

More books like this

Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

Author: Jonathan Melmoth Illustrator: Paul Nicholls and Non Taylor Adapted by Heledd Hawkins

Llyfr sticeri lliwgar a hwyliog sy'n llawn golygfeydd rygbi cyffrous.

A colourful and fun sticker book that’s full of exciting rugby scenes. 

Read more about Llyfr Sticeri Rygbi / Rugby Sticker Book (bilingual)

Ffion a’r Tim Rygbi

Author: Elin Meek Illustrator: Chris Glynn

Ffion yw ' r ferch gyntaf i chwarae i dîm rygbi ei hysgol. A all hi ddwyn perswâd ar ei holl amheuwyr?

Ffion is the first girl to play for her school’s rugby team. Can she win over all the doubters?

Read more about Ffion a’r Tim Rygbi

Share this book with your friends

Use our Bookfinder to discover the perfect children's books for every age...