Pori Drwy Stori

Pori Drwy Stori

Launched by Book Trust Cymru in 2012, Pori Drwy Stori is an exciting universal programme for foundation phase learners (four- to five-year-olds).

All children in maintained Welsh primary schools are eligible for the programme automatically; schools do not need to sign up to the programme. We are hoping to reach some 35,000 children. All communication and information regarding the programme will be sent directly to schools from the Welsh Government.


The main elements to the programme:

 • Rhyme Challenge – a set of rhyme sheets and certificates
 • Booktime/Amser Llyfr – a bookbag containing two story books – one in English and one in Welsh
 • My Book – learner booklets designed to inspire children to create stories
 • Numeracy resources – specially developed resources designed to support the requirements of the new National  Literacy and Numeracy framework.


The programme aims to raise standards in the three core areas of learning: Language, literacy and communication skills including numbers (mathematical development); Personal, social development and well-being; and cultural diversity.


The intended outcomes are an increase and/or improvements in:

 • the quality time that families spend together
 • attitudes by parents/carers to reading and books (for themselves and their child)
 • the number of rhymes known – parent/child
 • parental confidence around sharing books, stories and rhymes
 • parental confidence around being a partner in their child’s learning over time.

 

The Pori Drwy Stori programme is funded by the Welsh Government.

 

Visit the dual-language Pori Drwy Stori website

 

Pori Drwy Stori

Mae Book Trust Cymru yn lawnsio rhaglen genedlaethol newydd a chyffrous i bob plentyn 4-5 oed yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’r rhaglen yn rhad ac am ddim ac nid oes angen ymuno er mwyn eu ddefnyddio. Ein bwriad yw i gyraedd tua 35,000 o blant ar hyd a lled Cymru. Fe fydd y Llywodraeth yn cysylltu a phob ysgol gyda’r gwybodaeth am bob agwedd o’r rhaglen.


Adnoddau:

 • Sialens rhigwm – Pecyn o rhigymau hen a newydd i ddysgu
 • Amser Llyfr – Yn cynnwys dau lyfr – un Gymraeg, un Saesneg
 • Creu Llyfr –  Pecyn i ysbrydoli plant i greu storiau eu hun.
 • Adnodd rhifedd - Mae’r adnoddau yn hygyrch i amrywiaeth o alluoedd ac fe’u cynlluniwyd er mwyn helpu i gefnogi gofynion y Fframwaith Cyfnod Sylfaen.

 

Nod Pori Drwy Stori yw codi safonau yn y tri maes dysgu craidd: Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu, yn cynnwys rhifau (datblygiad mathemategol); Datblygiad Personol a Chymdeithasol; a Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol.

 

Yn ogystal a hyn:

 • gwella ymgysylltiad rhieni/gofalwyr drwy bartneriaeth rhwng teuluoedd ac ysgolion.
 • gwella agwedd gofalwyr tuag at llyfrau a darllen
 • adnabod rhigymau (plentyn ac oedolyn)
 • codi hyder wrth rannu llyfrau, storiau a rhigymau
 • dangos diddordeb o fod yn ran o addysg y plentyn.

 

Ariannir y rhaglen Pori Drwy Stori gan Lywodraeth Cymru.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Pori Drwy Stori, www.poridrwystori.org.uk/cy/