Work with BookTrust

Work with BookTrust

BookTrust is the largest reading charity in the UK. We work to inspire a love of reading in children because we know that reading can transform lives. If you are someone who is committed to starting children on their reading journey and supporting them throughout, we are currently recruiting for the roles below.

 

Current jobs:

 

Early Years Engagement Manager - Wales

 

Cardiff, with regular travel across Wales

 

Salary: £31,864 pro rata plus benefits

 

Fulltime (35 hours/5 days) or 28 hours/4 days per week, 0.8 FTE

 

BookTrust is the UK's largest reading charity.  We believe that no-one should miss out on the life changing benefits that reading can bring.  Programmes such as Bookstart, Pori Drwy Stori and Letterbox Club help improve reading and social development for children.  With over 90 years of expertise, we promote reading for pleasure through the development of reading and literacy programmes and practical support for our partners across both education and health spheres. Reading has a proven impact on educational outcomes and social mobility - which is why we embed reading for pleasure and the wonder of books within everything we do.

 

The Early Years Engagement Manager - Wales is a new role and an exciting opportunity for a motivated individual with experience of programme delivery and working in the Early Years sector to make a real difference to children and families in Wales.

 

You will be responsible for the successful delivery of our Early Years activity in Wales, working closely with expert teams in our London office. In particular, you will manage our Bookstart/ Dechrau Da portfolio in Wales. This will include working closely with partners in Libraries and Health Visiting to support the delivery of Bookstart and our aim to get every child reading for pleasure. You'll also be responsible for other Bookstart activities, including the Bookstart Superbox practitioner training programme and National Bookstart Week.

 

You may also have opportunities to contribute to the development and delivery of other Early Years-based programmes in Wales.

 

We're looking for a committed individual who is keen to make a difference in our mission to get children enjoying books from an early age and benefitting from the wide range of advantages that this brings. We're looking for someone with experience of working in the Early Years sector and of delivering projects in partnership with other organisations. You'll have a passion for making a difference to children and families, a proven record in project delivery and strong experience of working in partnership with external stakeholders.

 

Key activities within the role include:

 

  • Ensuring that Early Years activities in Wales meet internal and external programme targets, and programme aims
  • Maintaining and developing strong partnerships with Early Years stakeholders to  ensure continued high levels of engagement in Bookstart/ Dechrau Da
  • Developing Early Years programme content (e.g. resources, training for practitioners, Superbox conferences, National Bookstart Week that meet the needs of children, families and practitioners in Wales and achieves strategic programme goals
  • Playing an active role in BookTrust's work in Wales (with opportunities to contribute to other areas of activity)

 

To take on this varied and interesting position, you should bring:

 

·         Experience of working in the Early Years sector

·         Experience of delivering projects to a high standard, including working in partnership with external stakeholders

·         An understanding of issues related to language, literacy and reading in the Early Years

·         Excellent communication, interpersonal and presentation skills

·         The ability to manage a complex and varied workload

·         Spoken and written Welsh language skills are advantageous

 

The role will be based in Cardiff Bay with regular travel across Wales, including occasional overnight stays. This will include visiting all regions of Wales. There will also be regular visits to BookTrust's London office.

 

To apply for this role you should submit a full and current CV, along with a supporting statement showing how your skills and experience match the requirements of the person specification (please submit your CV and supporting statement in English). 

 

Send your application, along with a completed Equal Opportunities Monitoring Form, to recruitment@booktrust.org.uk

 

Closing date: 09.00am Monday 27th February 2017

Interviews: week commencing 13th March 2017

 

 

Rheolwr Denu'r Blynyddoedd Cynnar - Cymru

 

Caerdydd, gyda theithio rheolaidd ledled Cymru.

 

Cyflog: £31,864 pro rata ynghyd â buddion

 

Llawn amser (35 awr/5 diwrnod) neu 28 awr/4 diwrnod yr wythnos, 0.8 FTE

 

BookTrust yw elusen ddarllen fwyaf y DU. Ein cred yw na ddylai neb golli ar y cyfle i brofi'r manteision trawsnewidiol a all ddod yn sgil darllen. Mae rhaglenni fel Bookstart / Dechrau Da, Pori Drwy Stori a'r Clwb Twll Llythyrau yn helpu i wella darllen a datblygiad cymdeithasol plant. A ninnau'n meddu ar dros 90 mlynedd o brofiad, rydym ni'n hybu darllen er pleser drwy gyfrwng datblygu rhaglenni darllen a llythrennedd a chefnogaeth ymarferol i'n partneriaid ar draws meysydd addysg ac iechyd fel ei gilydd. Mae darllen wedi cael effaith a brofwyd ar ddeilliannau addysgol a symudedd cymdeithasol - a dyma pam ein bod ni'n gosod darllen er pleser a rhyfeddod llyfrau wrth galon y cyfan a wnawn.

 

Rôl newydd yw'r Rheolwr Denu'r Blynyddoedd Cynnar - Cymru ac mae'n gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig sy'n meddu ar brofiad o ddarparu rhaglenni a gweithio yn y sector Blynyddoedd Cynnar i wneud gwahaniaeth go iawn i blant a theuluoedd yng Nghymru.


Byddwch chi'n gyfrifol am ddarparu ystod o weithgareddau'r Blynyddoedd Cynnar yn llwyddiannus yng Nghymru, gan gydweithio'n agos â thimau arbenigol yn ein swyddfa yn Llundain. Yn benodol, byddwch chi'n rheoli ein portffolio Bookstart/ Dechrau Da yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio'n agos â phartneriaid mewn Llyfrgelloedd a maes Ymwelwyr Iechyd, er mwyn cefnogi cyflenwi Bookstart/ Dechrau Da, a'n nod o gael pob plentyn yn darllen er pleser. Byddwch chi hefyd yn gyfrifol am weithgareddau eraill Bookstart/ Dechrau Da, gan gynnwys rhaglen hyfforddi ymarferwyr Superbox Dechrau Da ac Wythnos Genedlaethol Dechrau Da.

 

Fe all y byddwch chi'n cael cyfleoedd yn ogystal i gyfrannu at ddatblygu a chyflwyno rhaglenni eraill sy'n seiliedig ar y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

 

Rydym ni'n chwilio am unigolyn ymrwymedig sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth fel rhan o'n cenhadaeth i gael plant i fwynhau llyfrau o oedran cynnar, ac i elwa o ystod eang o fanteision a ddaw yn sgil hynny. Rydym ni'n chwilio am rywun sy'n meddu ar brofiad o weithio yn y sector Blynyddoedd Cynnar ac o gyflenwi prosiectau mewn partneriaeth â sefydliadau eraill. Byddwch chi ar dân dros wneud gwahaniaeth i blant a theuluoedd, bydd gennych gefndir profedig mewn darparu prosiectau a phrofiad cryf o weithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allanol.

 

Ymysg gweithgareddau allweddol y rôl mae:

 

  • Sicrhau fod gweithgareddau'r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru'n cwrdd â thargedau rhaglenni mewnol ac allanol
  • Cynnal a datblygu partneriaethau cryfion â phartneriaid allweddol rhaglen Blynyddoedd Cynnar i sicrhau fod lefelau uchel o lwyddiant ac ymwneud yn parhau ar gyfer Bookstart/ Dechrau Da
  • Datblygu cynnwys rhaglen y Blynyddoedd Cynnar (e.e. adnoddau, hyfforddiant i ymarferwyr, cynadleddau Superbox, Wythnos Genedlaethol Dechrau Da), gan sicrhau ei fod yn cwrdd ag anghenion plant, teuluoedd ac ymarferwyr yng Nghymru ac yn cwrdd â nodau strategol y rhaglen
  • Chwarae rhan hyfyw yng ngwaith BookTrust yng Nghymru (gyda chyfleoedd i gyfrannu at feysydd gweithgaredd eraill yn ogystal)

 

Er mwyn ymgymryd â'r swydd amrywiol a diddorol hon, dylech chi fod yn gallu dod â'r canlynol yn eich sgil:

 

·         Profiad o weithio yn y sector Blynyddoedd Cynnar

·         Profiad o gyflenwi prosiectau i safon uchel, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allanol

·         Dealltwriaeth o'r materion sy'n ymwneud ag iaith, llythrennedd a darllen yn y Blynyddoedd Cynnar

·         Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a chyflwyno rhagorol

·         Y gallu i reoli llwyth gwaith cymhleth ac amrywio

·         Mae cael sgiliau Cymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig o fantais

 

Lleolir y rôl ym Mae Caerdydd gyda theithio rheolaidd yn digwydd ledled Cymru, gan gynnwys ambell arhosiad achlysurol i ffwrdd o gartref. Bydd hyn yn cynnwys ymweld â phob cwr o Gymru. Bydd ymweliadau rheolaidd yn digwydd â swyddfa BookTrust yn Llundain yn ogystal.

 

I wneud cais am y swydd hon dylech gyflwyno CV llawn a chyfredol, ynghyd â datganiad i gefnogi'r cais sy'n dangos sut y byddai eich sgiliau a'ch profiad chi'n cyd-fynd â gofynion manyleb y person (cyflwynwch eich CV a'ch datganiad yn Saesneg os gwelwch yn dda).

 

Anfonwch eich cais am y swydd, ynghyd â Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal wedi'i llenwi, at recruitment@booktrust.org.uk

 

Dyddiad cau: 09.00am Dydd Llun 27 Chwefror 2017

Cyfweliadau: wythnos yn cychwyn 13 Mawrth 2017

 

 

BookTrust is an equal opportunities employer

We aim to ensure that no job applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, marital status, race, colour, ethnic origin, sexual orientation, age or disability and that all appointments are made solely on the basis of merit.

 

In order that our equality policy is effective we carry out regular monitoring of job applicants, and we would therefore ask you to complete the equality monitoring form. This information will be kept centrally within our secure HR department, completely separate from your recruitment application form and will be used for the sole purpose of compiling statistical information. The information will be separated from the application form and will not be given to the selection panel. The completed monitoring form will be destroyed once the information given in it has been collated.

 

Charity no. 313343.
No contact from agencies, please.